La Terra El Big Bang
El Sistema solar
Estels
L'univers
La Terra
Química Elements químics La taula periòdica
Metal·loides
Metalls
No-metalls
Què és un element?
Estats i canvis físics Cristalls i sòlids
Fases de la matèria
Propietats col·ligatives
Separació
Solucions i mescles
Molècules i compostos Enllaç químic
Identificació dels compostos
Què és un compost?
Què és una molècula?
Química orgànica Cadenes i anells de carboni
Carboni amb altres elements
Compostos orgànics amb nitrogen
Compostos orgànics amb oxigen
Hidrocarburs
Polímers
Què és la química orgànica?
Reaccions orgàniques
Reaccions Àcids i bases
Electroquímica
Energia en les reaccions
Oxidació i reducció
Reaccions químiques
Velocitats de reacció
La taula periòdica
Ciències naturals Anatomia humana Aparell digestiu
Aparell respiratori
Pell
Què és l'anatomia?
Sistema urogenital
Sistemes esquelètic i muscular
Sistemes nerviós i endocrí
Sistemes sanguini i limfàtic
Animals Amfibis
Aus
Invertebrats
Mamífers
Peixos
Què és un animal?
Rèptils
Cèl·lules i molècules Molècules biològiques
Processos cel·lulars
Què és una cèl·lula?
Conservació biològica Defenses contra les malalties
Excreció
Nutrició
Regulació interna
Sistemes de transport i intercanvi
Continuïtat de la vida Creixement
Desenvolupament
Envelliment i mort
Reproducció
Ecologia Biosfera
Cicles de la Terra
Energia en els ecosistemes
Influència de l'home
Què és l'ecologia?
El món vivent Classificació
Orígens de la vida
Què és l'evolució?
Què és la biologia?
Genètica Cromosomes
Gens i ADN
Herència
Tecnologia genètica
Microorganismes i fongs Fongs
Microorganismes
Plantes Plantes de flor
Plantes sense flor
Què és una planta?
Sensitivitat i resposta Comportament
Moviment
Resposta a l'entorn
Sentits
Sistemes per enviar missatges
Matemàtiques Anàlisi i funcions Càlcul
Relacions
Sèries
Successions
Aritmètica i àlgebra Equacions i desigualtats
Què és l'àlgebra?
Què és l'aritmètica?
Geometria Corbes
Figures sòlides
Polígons
Què és la geometria?
Transformacions
Vectors
Xarxes i superfícies
Lògica Grups
Què és la lògica?
Nombres Exponencials i logaritmes
Fraccions
Nombres reals
Potències
Xifres
Probabilitat i estadística Distribucions
Estadística
Gràfiques
Probabilitat
Taules
Teoria del caos i fractals Caos
Fractals
Trigonometria Angles
Què és la trigonometria?
Física Àtoms Física de partícules
Física nuclear
Què és un àtom?
Radioactivitat
Teoria quàntica
Calor Energia de la combustió
Què és la calor?
Temperatura
Teoria cinètica
Transferència de calor
Electricitat Circuits elèctrics
Electrònica
Electricitat estàtica
Llum i electricitat
Obtenint electricitat
Què és l'electricitat?
Energia Formes d'energia
Ones
Què és l'energia?
Força i moviment Dinàmica
Gravetat
Moviment circular
Pressió
Què és el moviment?
Què és la força?
Ressonància
Llum Color
Difracció i interferència
Espectre de la llum
Imatges
Làser
Polarització
Què és la llum?
Reflexió de la llum
Refracció de la llum
Màquines Engranatges
Màquines simples
Palanques
Plans inclinats
Politja
Roda i eix
Magnetisme Electroimants
Electromagnetisme
Imants
Magnetisme de la Terra
Matèria Aigua
Aire
Canvis d'estat
Densitat
Gasos
Líquids
Massa i pes
Què és la matèria?
Sòlids
So Ones sonores en els sòlids
Què és el so?
Reflexió del so
Timbre
To
Temps Mesura del temps
Què és el temps?
Què és la relativitat?
Qui Ús qui? Ampère
Arquímedes
Aristòtil
Arrhenius
Avogadro
Babbage
Bardeen
Becquerel
Bell
Bernoulli
Bohr
Boole
Born
Boyle
W. i L. Bragg
Cavendish
Copèrnic
Crick
M. Curie
P. Curie
Dalton
Darwin
Davy
Dawkins
De Broglie
Demòcrit
Descartes
Dirac
Ehrlich
Einstein
Euclides
Faraday
Fermat
Fermi
Feynman
Fleming
B. Franklin
R. Franklin
Frege
Galè
Galileu
Galvani
Gauss
Germain
Gilbert
Gödel
Goeppert-Mayer
Golgi
Haldane
Harvey
Hawking
Heisenberg
Helmholtz
Heró
Hertz
Hilbert
Hipatia
Hooke
Huygens
Joule
Kelvin
Kepler
Koch
Krebs
Laplace
Lavoisier
Leakey
Leeuwenhoek
Leibniz
Linné
Mandelbrot
Maxwell
McClintock
Meitner
Mendel
Mendelèiev
Michelson
Morgan
Newton
Ørsted
Paracels
Pascal
Pasteur
Pauli
Pauling
Pàvlov
Planck
Priestley
Pitàgores
Rayleigh
Röntgen
Russell
Rutherford
Sanger
Scheele
Schrödinger
Skinner
Tales
Tesla
B. Thomson
J.J. Thomson
Van't Hoff
Vesal
Volta
Von Neumann
Watson
Watt
Weinberg
Wilson
Young
Zenó


Àcids i bases Àcids Bases Sals químiques Indicadors Actini Envelliment i mort Longevitat Aire Atmosfera Baròmetres Aire líquid Pressió atmosfèrica Moviment de l'aire Alumini Americi André-Marie Ampère (1775–1836) Vida i obra Amfibis Tritons i salamandres Angles Graus i radiants Orientacions Què és un animal? Classificació dels animals Antimoni Arquímedes (287–212ac) Vida i obra Argó Aristòtil (384–322ac) Vida i obra Svante Arrhenius (1859–1927) Arsènic Astat Què és un àtom? L'interior de l'àtom Dualitat partícula-ona Exploració de l'àtom Amedeo Avogadro (1776–1856) Charles Babbage (1791–1871) John Bardeen (1908–91) Bari Henri Becquerel (1852–1908) Vida i obra Comportament Procés d'aprenentatge en els animals Alexander G. Bell (1847–1922) Vida i obra Berkeli Daniel Bernoulli (1700–82) Beril·li El Big Bang Proves del Big Bang Molècules biològiques Proteïnes Àcids nucleics Què és la biologia? Mètodes biològics Microscòpia Biosfera Biomes Biodiversitat Ecosistemes Nínxols ecològics Aus Festeig i nidificació Plomes Bismut Niels Bohr (1885–1962) Vida i obra George Boole (1815–64) Vida i obra Max Born (1882–1970) Bor Robert Boyle (1627–91) Vida i obra William Bragg i Lawrence Bragg Brom Cadmi Cesi Càlcul Àrees sota les corbes Integració Tangents i normals Diferenciació Californi Calci Carbó Cadenes i anells de carboni Compostos alifàtics Compostos aromàtics Anell de benzè Henry Cavendish (1731–1810) Vida i obra Què és una cèl·lula? Cèl·lula vegetal Cèl·lula animal Cèl·lula bacteriana Processos cel·lulars Índex metabòlic Divisió cel·lular Formació de les molècules Control de la funció cel·lular Fotosíntesi Ceri Caos Química caòtica Models de població Taules Gràfics circulars i pictogrames Enllaç químic Enllaços iònics Electronegativitat Enllaços covalents Enllaç metàl·lic Enllaços entre molècules Clor Reaccions químiques Equació química Canvi químic Mecanismes de reacció Cromosomes Estructura dels cromosomes Crom Canvis d'estat Solidificació Sublimació Fusió i condensació Ebullició i evaporació Moviment circular Giroscopi Velocitat angular Utilització de giroscopis Força centrípeta Sistemes sanguini i limfàtic Sistema circulatori sanguini Sistema limfàtic Classificació Classificació dels organismes Sistemes de classificació Cobalt Color Mescla de pigments Veure el color Veure amb llum en color Televisió en color Vida i obra Coure Propietats col·ligatives Utilització de les prop. col·ligatives Francis Crick (1916–) Vida i obra Cristalls i sòlids Cristalls Metalls i aliatges Estructures cristal·lines Cristal·lografia Curi Marie Curie (1867–1934) Vida i obra Pierre Curie (1859–1906) Vida i obra Corbes Trajectòries dels punts Cicles de la Terra Cicle de l'aigua Cicle del carboni Cicle de l'oxigen Cicle del nitrogen John Dalton (1766–1844) Vida i obra Charles Darwin (1809–82) Vida i obra Humphry Davy (1778–1829) Richard Dawkins (1941–) Vida i obra Louis Victor De Broglie (1892–1987) Vida i obra Defenses contra les malalties Resposta immunitària Demòcrit (c. 460 bc–370 bc) Densitat Mesura de la densitat Enfonsament i surada Principi d'Arquímedes Hidròmetre Fórmula: densitat René Descartes (1596–1650) Vida i obra Desenvolupament Cicles vitals Aparell digestiu Difracció i interferència Interferòmetre Paul Dirac (1902–84) Distribucions Dinàmica Inèrcia Fotografia schlieren Lleis del moviment Fricció Quantitat de moviment Aerodinàmica Resistència de l'aire Conservació de la quantitat de moviment Fórmula: quantitat de moviment Principi de Bernoulli Disprosi Magnetisme de la Terra Brúixola La Terra Estructura de la Terra La Lluna Paul Ehrlich (1854–1915) Vida i obra Einsteini Albert Einstein (1879–1955) Vida i obra Circuits elèctrics Corrent Voltatge Llei d'Ohm Unitats i termes elèctrics Electroquímica Galvanostègia Electròlisi Electrònica Semiconductors Transistors Resistències Díodes Materials semiconductors Condensadors Suma de resistències Inductors Unitats de resistència Electromagnetisme Ones electromagnètiques Descobriment de les ones radioelèctriques Camp elèctric Descobriment dels raigs X Camp magnètic Electroimants Motors elèctrics Inducció electromagnètica Transformadors Regla de la mà esquerra de Fleming Energia de la combustió Potència calorífica Energia en els ecosistemes Xarxes tròfiques Energia en les reaccions Canvis d'energia Energia d'activació Equacions i desigualtats Factorització Equacions polinòmiques Erbi Euclides (c. 300 ac) Vida i obra Europi Què és l'evolució? Exemples d'evolució Fòssils Teories de l'evolució Proves de l'evolució Teoria de Darwin Teories modernes sobre l'evolució Excreció Excreció vegetal L'excreció en els animals Exponencials i logaritmes Logaritmes comuns Logaritmes naturals Michael Faraday (1791–1867) Vida i obra Enrico Fermi (1901–54) Vida i obra Fermi Pierre de Fermat (1601–65) Vida i obra Richard Feynman (1918–88) Vida i obra Peixos Peixos ossis Alexander Fleming (1881–1955) Vida i obra Plantes de flor Dispersió de les llavors Monocotiledònies i dicotiledònies Fluor Formes d'energia Energia cinètica i energia potencial Energia cinètica Energia potencial Fraccions Suma de fraccions Resta de fraccions Mínim comú múltiple Multiplicació de fraccions Divisió de fraccions Nombres irracionals Màxim comú divisor Percentatges Rosalind Franklin (1920–58) Vida i obra Franci Benjamin Franklin (1706–90) Vida i obra Gottlob Frege (1848–1925) Fractals Corba de Koch Fronteres fractals Paisatges fractals Fongs Líquens Gadolini Galè (c. 130–200) Vida i obra Galileu Galilei (1564–1642) Vida i obra Gal·li Luigi Galvani (1737–98) Vida i obra Gasos Difusió Lleis dels gasos Plasma Llei de Boyle Llei de Charles Gay-Lussac Llei de la pressió Karl Gauss (1777–1855) Vida i obra Engranatges Tipus d'engranatges Gens i ADN El gen El codi genètic Germani Sophie Germain (1776–1831) Vida i obra Tecnologia genètica Cribatge genètic Empremtes de l'ADN William Gilbert (1544–1603) Kurt Gödel (1906–78) Vida i obra Maria Goeppert-Mayer (1906–72) Vida i obra Or Camillo Golgi (1844–1926) Vida i obra Gràfiques Traçat d'una gràfica Fent prediccions Gravetat El centre de gravetat Descobriment de la gravitació Llei de la gravitació de Newton La gravitació després de Newton Caiguda lliure Balística Creixement Creixement animal Creixement vegetal Hafni J.B.S. Haldane (1892–1964) Vida i obra William Harvey (1578–1657) Vida i obra Stephen Hawking (1942–) Vida i obra Werner Heisenberg (1901–76) Vida i obra Heli Hermann Helmholtz (1821–94) Vida i obra Herència Herència dels caràcters Com es determina el sexe Teories sobre l'herència Genètica de poblacions Genètica i evolució Heró d'Alexandria (c. 100) Vida i obra Heinrich Hertz (1857–94) Vida i obra Transferència de calor Convecció calorífica Conducció calorífica Radiació calorífica David Hilbert (1862–1943) Vida i obra Holmi Robert Hooke (1635–1703) Christiaan Huygens (1629–95) Hidrogen Hidrocarburs Hipatia (370–415) Vida i obra Identificació dels compostos Cromatografia Mètodes químics d'anàlisi Mètodes físics d'anàlisi Imatges Formació d'imatges Indi Influència de l'home Contaminació L'efecte hivernacle Desforestació Extinció Què hi podem fer? Regulació interna Control de l'aigua Control d'aigua en els animals terr. Mecanismes de l'homeòstasi Regulació de la temperatura Control de l'aigua en els peixos Invertebrats Invertebrats simples Insectes Cucs Insectes socials Mol·luscs Crustacis Artròpodes Aràcnids Equinoderms Iode Iridi Ferro James Prescott Joule (1818–89) Vida i obra Lord Kelvin (1824–1907) Vida i obra Johannes Kepler (1571–1630) Vida i obra Teoria cinètica Moviment brownià Robert Koch (1843–1910) Vida i obra Hans Krebs (1900–81) Vida i obra Criptó Lantani (o lantà) Pierre Simon Laplace (1749–1827) Vida i obra Làser Hologrames Usos del làser Antoine Lavoisier (1743–94) Vida i obra Laurenci Plom Louis Seymour Leakey (1903–72) Vida i obra Anton van Leeuwenhoek (1632–1723) Gottfried Leibniz (1646–1716) Vida i obra Palanques Palanques de segon i tercer grau Llum i electricitat Cèl·lules fotoelèctriques Carl von Linné (1707–78) Vida i obra Líquids Difusió Efecte capil·lar Viscositat Tensió superficial Liti Luteci Obtenint electricitat Bateries Tipus de bateries Generadors Llei de la mà dreta de Fleming Magnesi Imants Com veure els camps magnètics Dominis Flux magnètic Mamífers Marsupials Mamífers aquàtics Mamífers ungulats Primats Benoit Mandelbrot (1924–) Manganès Massa i pes Massa i energia Unitats de massa i pes Fórmula: equació massa–energia James Clerk Maxwell (1831–79) Vida i obra Barbara McClintock (1902–92) Vida i obra Lise Meitner (1878–1968) Vida i obra Mendelevi Gregor Mendel (1822–84) Vida i obra Mercuri Sistemes per enviar missatges Nervis Hormones dels insectes Classes de neurones L'impuls nerviós Hormones Metalls Metalls alcalins Alumini Propietats físiques dels metalls Sèries reactives Metalls alcalinoterris Ferro Propietats químiques dels metalls Metalls del bloc p Metalls de transició Mesura del temps Rellotge atòmic Dimitri Mendelèiev (1834–1907) Vida i obra Albert Michelson (1852–1931) Vida i obra Microorganismes Bacteris Virus Protists Metal·loides Propietats dels metal·loides Molibdè Thomas Hunt Morgan (1866–1945) Vida i obra Moviment Vol Migració Moure's per l'aigua Moure's per terra Sistemes nerviós i endocrí Sistema nerviós Encèfal Sistema endocrí Neodimi Neó Neptuni Xarxes i superfícies Problema del pont de Königsberg Tor Topologia Ampolla de Klein Tallar una banda de Möbius Isaac Newton (1642–1727) Vida i obra Níquel Niobi Nitrogen Nobeli Plantes sense flor Algues marines Briòfits Falgueres, equisetines i licopodis No-metalls Halògens Grafit Propietats dels no-metalls Gasos nobles Diamants en la indústria Altres no-metalls Hidrogen Fullerens Carboni Ozó Oxigen Silici Xifres Nombres decimals Nombres binaris Fraccions decimals Teoria dels nombres Nombres primers Física nuclear Fissió nuclear Reaccions nuclears en cadena Fusió nuclear Reactors de fissió Massa–Energia Reactors de fusió Fórmula: equació massa–energia Nutrició Nutrició de les plantes Aparell digestiu Fotosíntesi Digestió en els mamífers Nutrició en els animals Carnívors i herbívors Sapròfits Paràsits Hans Christian Ørsted (1777–1851) Orígens de la vida Com va començar la vida? Compostos orgànics amb nitrogen Carboni amb altres elements Compostos orgànics amb oxigen Carbohidrats Reaccions orgàniques Tipus de reaccions orgàniques Osmi Oxidació i reducció Reaccions redox Oxigen Pal·ladi Física de partícules Partícules elementals Bosons intermediaris Forces elementals Fotons Cambra de bombolles Quarks Paracels (1493–1541) Vida i obra Blaise Pascal (1623–62) Vida i obra Louis Pasteur (1822–95) Vida i obra Linus Pauling (1901–94) Vida i obra Wolfgang Pauli (1900–58) Vida i obra Ivan Petròvitx Pàvlov (1849–1936) Vida i obra La taula periòdica Ordenació dels elements Orbitals atòmics Desenv. de la taula periòdica Capes d'electrons Fases de la matèria Canvis de fase Estats i fases Fòsfor To Efecte Doppler Ultrasò Infrasò Què és una planta? Classificació de les plantes Platí Max Planck (1858–1947) Vida i obra Plutoni Polarització Polímers La química dels polímers Plàstics Poloni Polígons Quadrilàters Potassi Potències Quadrats i arrels quadrades Exponents Cubs i arrels cúbiques Exponents Praseodimi Pressió Pressió i líquids Fórmula: pressió Usos de la pressió Pressió i profunditat Unitats de pressió Joseph Priestley (1733–1804) Vida i obra Probabilitat Teoria de probabilitats Prometi (o promeci) Protoactini Politja Pitàgores (580–500 aC) Vida i obra Teoria quàntica Fotons Principi d'incertesa Mecànica quàntica Radioactivitat Isòtops Vida mitjana Mesura de la radioactivitat Vida mitjana d'isòtops importants Datació del carboni Radi Radó Plans inclinats Rampa helicoïdal Cargols Velocitats de reacció Equilibri químic Cinètica química Lord Rayleigh (1842–1919) Reflexió de la llum Miralls còncaus i convexos Llei de la reflexió Fibra òptica Refracció de la llum Lents Índex de refracció Llei de Snell Ús de les lents Què és la relativitat? Relativitat especial L'evidència confirma la relativitat especial Relativitat general Fórmula: equació massa–energia Massa–Energia Relacions Funcions Nombres reals Nombres complexos Resposta a l'entorn Hivernació Resposta davant dels canvis La sensibilitat en les plantes Ritmes biològics dels animals Tropismes Reproducció Reproducció asexual Formació de cèl·lules sexuals Reproducció sexual Pol·linització Fecundació de les plantes Rèptils Serps Cocodrils i caimans Tortugues Ressonància Pèndols Tubs i cordes Ressonància simpàtica Aparell respiratori Sistema urogenital Aparell reproductor Aparell urinari Reni Rodi Wilhelm Röntgen (1845–1923) Vida i obra Rubidi Bertrand Russell (1872–1970) Ruteni Ernest Rutherford (1871–1937) Vida i obra Samari Frederick Sanger (1918–) Vida i obra Escandi Karl Wilhelm Scheele (1742–86) Vida i obra Erwin Schrödinger (1887–1961) Vida i obra Seleni Sentits Visió Percepció sensorial Oïda Gust i olfacte Separació Destil·lació Filtració Evaporació i cristal·lització Cromatografia Centrifugació Successions Límits Sèries Paradoxa d'Aquil·les Grups Representació de conjunts Silici Argent Màquines simples Fórmula: rendiment mecànic Pell Sistemes esquelètic i muscular Esquelet Sistema muscular B.F. Skinner (1904–90) Sodi Figures sòlides Esferes Piràmides Sòlids Elasticitat Fórmula: llei de Hooke Difusió Solucions i mescles Col·loides i emulsions Tipus de mescles Reflexió del so Reverberació Sonar Sentir ecos El Sistema solar Cicle vital del Sistema solar Planetes interiors El Sol Planetes exteriors Cinturó d'asteroides Cometes Ones sonores en els sòlids Espectre de la llum Arc de Sant Martí Espectre d'absorció i emissió Estels Cicles vitals dels estels Estels de la sèrie principal Supernoves Forats negres Estadística Electricitat estàtica Llampecs Inducció electrostàtica Estronci Sofre Tàntal Tecneci Tel·luri (o tel·lur) Temperatura Termòmetres Escales de temperatura Criogènia Terbi Nikola Tesla (1856–1943) Vida i obra Tal·li Tales de Milet (c. 636–546 ac) Vida i obra J. J. Thomson (1856–1940) Vida i obra Tori Benjamin Thomson (1753–1814) Tuli Timbre Filtres de so Forma d'ona acústica Estany Titani Sistemes de transport i intercanvi Intercanvi gasós Respiració humana Sang La respiració en els peixos El transport en les plantes Transformacions Matrius Multiplicació de matrius Suma i resta de matrius Simetria Tungstè (o volframi) Unileni Unilhexi L'univers Estructura de l'univers Galàxies Radioastronomia La Via Làctia Unilocti Unilpenti Unilquadi Urani Unilsepti Vanadi J.H. van't Hoff (1852–1911) Vida i obra Vectors Andreas Vesal (1514–64) Vida i obra Alessandro Volta (1745–1827) Vida i obra John von Neumann (1903–57) Aigua Glaç i vapor Realitats de l'aigua James Watson (1928–) Vida i obra James Watt (1736–1819) Vida i obra Ones Comportament de les ones Descobriment de les ones radioelèctriques Reflexió Mesurament d'ones Descobriment dels raigs X Superposició Llei de la reflexió Tipus d'ones Ones electromagnètiques Fórmula: equació d'ona Steven Weinberg (1933–) Què és l'àlgebra? Equacions algebraiques Desenvolupament Operacions algebraiques Què és l'anatomia? Teixits i òrgans Sistemes del cos Què és l'aritmètica? Suma i multiplicació Resta i divisió Roda i eix Turbina Tipus de rodes i eixos Excèntrica Què és un compost? Fórmula química Fórmula estructural Composts iònics Composts covalents Què és l'ecologia? Medi ambient Què és l'electricitat? Conductors i aïllants Càrrega elèctrica Unitats i termes elèctrics Camp elèctric Els materials com a conductors elèctrics Què és un element? Isòtops Què és l'energia? Treball Unitats d'energia i treball Fórmula: treball elèctric Potència Fórmula: treball mecànic Fórmula: potència elèctrica Unitats de potència Fórmula: potència Què és la força? Mesura de la força Força giratòria Fórmula: força Forces combinades Equilibri Tipus de forces elementals Acció i reacció Fórmula: moment d'una força Paral·lelogram de forces Què és la geometria? Tipus de geometries Geometries no euclidianes Geometria de coordenades Formes planes i àrea Formes sòlides i volum Què és la calor? Dilatació i contracció Calor específica Termodinàmica Principi zero de la termodinàmica Calor latent Primera llei de la termodinàmica Segon principi de la termodinàmica Tercer principi de la termodinàmica Calor latent de fusió Calor latent de vaporització Què és la llum? Raigs i ombres Diagrames de raigs Què és la lògica? Què és la matèria? Estats de la matèria Buit Què és una molècula? La mida d'una molècula Fórmula estructural Mol Nombre d'Avogadro Forma molecular Què és el moviment? Velocitat lineal i velocitat angular Acceleració Moviment perpetu Fórmula: velocitat Moviment periòdic Què és la química orgànica? Forma molecular Fórmula estructural Denominació dels composts orgànics Què és el so? El trajecte del so Fonts acústiques Velocitat del so en l'aire Mesura de l'energia acústica Què és el temps? Zones horàries Fletxa del temps Què és la trigonometria? Sinus, cosinus i tangent Teorema de Pitàgores Triangles E.O. Wilson (1929–) Vida i obra Xenó Thomas Young (1773–1829) Iterbi Zenó d'Elea (segle V aC) Zinc Zirconi