edu365.catRealització de projectes

Per realitzar un projecte de disseny, construcció o creació d'un objecte, una maqueta, una pàgina web, un programa, etc., s'aplica un mètode de treball conegut com a procés tecnològic.L'objecte, maqueta, web o programa dissenyats o construïts es presenten acompanyats d'un informe tècnic o memòria.Projectes en xarxa.


Procés tecnològic

El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Consta d'un seguit d'etapes de treball o fases que cal aplicar en l'ordre que indica el diagrama. Les línies grogues indiquen que, de vegades, cal una cerca d'informació per a solucionar problemes que apareixen durant l'aplicació del procés.
  
Requeriment Recerca d'informació Generació d'idees Selecció de la millor solució Avaluació Realització Planificació de la tasca

Exemple
Requeriment: és l'inici del procés tecnològic i consisteix en identificar el problema de funcionament, de disseny d'un producte o de construcció d'un objecte que es planteja.Recerca d'informació: és la fase d'investigació. Es tracta d'esbrinar quines solucions s'han donat fins al moment i quines solucions ofereix el mercat a problemes similars. Es pot cercar informació en llibres, revistes, catàlegs, webs, visitar tallers i comerços especialitzats, i demanar l'opinió de persones expertes en el tema. També s'ha d'investigar sobre les possibilitats i el cost de realització.Generació d'idees: a partir de la informació obtinguda, s'han de plantejar possibles solucions al problema avaluant els pros i contres de cada idea.Selecció de la millor solució: ha arribat l'hora de decidir. Per escollir el producte més adequat s'han d'analitzar diversos factors (resposta al requeriment, possibilitats de realització amb el material i equipament disponible, originalitat del producte, cost, estètica, impacte ambiental de la proposta...) i avaluar els pros i contres de cada idea.Planificació de la realització: en aquesta etapa s'ha d'organitzar tot el treball que queda per fer. S'ha de preveure tots els procediments a realitzar, enumerar-los ordenadament, indicar els materials, eines i maquinari que cal utilitzar, calcular el temps necessari, preparar el pressupost.Realització: se segueix pas a pas la planificació, preparant el material i prenent notes sobre la realització i les incidències que es produeixen.Avaluació: un cop acabada la realització es valora si el resultat soluciona satisfactòriament el requeriment inicial. Per fer aquesta avaluació s'analitzen diversos factors, el disseny, el funcionament, l'impacte ambiental... i el cost del producte.

Procés tecnològic - exemple
Plantejament del problema: s'ha de dissenyar i construir la maqueta d'una caixa de canvi de marxes com la dels automòbils utilitzant en el muntatge peces de mecano.
Recerca d'informació:

 1. Sobre el procés tecnològic

 2. Per al disseny i construció de la caixa de canvis

  • CD-ROM Com funcionen les coses
   Màquines/canvi de marxes

  • http://www.xtec.cat/~jvillaca
   Mostra de projectes/caixa de canvis

  • Visita a algun taller mecànic i observació directa.

 3. Per a l'elaboració de la memòria

Informe tècnic

Un informe tècnic o memòria és un document que descriu el procés de realització i el resultat d'un projecte. Ha de tenir l'estructura següent:

 1. Inici
 2. Cos
 3. Final
Plantilla per a l'informe escrit
La portada ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació següent:

 • Títol
 • Autor/a
 • Grup de classe
 • Data de presentació
A l'índex hi consta la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències i els títols dels annexos) acompanyades del número de la pàgina en la qual apareixen.
En la introducció s'exposen els objectius del treball, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat i la metodologia emprada. No és tracta d'un capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.
El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs realitzats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.

Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats cadascun amb el seu encapçalament.

Les descripcions han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del treball sense dificultat. S'inclouen en el text totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.

Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules) s'inclouen en els annexos.
Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius.

Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Només apareixen si la seva inclusió està completament justificada.

L'apartat de conclusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.
La llista de referències és una relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, videos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts.
Els annexos s'utilitzen per presentar:
 • Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM).
 • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball.
 • Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència.
 • Descripció detallada d'equips o programes utilitzats.

Projectes en xarxa


edu365.cat
edu365.cat edu365.cat