L'estada a l'empresa

L'estada a l'empresa és una matèria optativa tipificada que té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral.

Aquesta estada tindrà una durada d'unes 70 hores i a efectes d'avaluació equivaldrà a dos crèdits. 

Objectius generals: 

 • Prendre contacte amb el món de l'empresa. 
 • Adaptar-se d'una manera responsable a les normes de funcionament del centre de treball. 
 • Adquirir informació per enfocar el futur acadèmic i professional. 
 • Desenvolupar una progressiva autonomia, organització i iniciativa. 
 • Desenvolupar aquelles capacitats vers les quals l'alumne/a mostra predisposició i interès. 


Quadern de seguiment

El professorat disposa d'un quadern per fer el seguiment de l'estada a l'empresa de l'alumnat editat pel Departament d'Ensenyament on queden recollits els aspectes a valorar i que detallem a continuació:
 

 • Assistència 
 • Puntualitat 
 • Responsabilitat en l'execució de les tasques assignades 
 • Mètode en el desenvolupament de les tasques 
 • Ordre, pulcritud i conservació de materials, equips, aparells i estris en general 
 • Integració en el treball de grup 
 • Iniciativa en la resolució de problemes 
 • Actitud crítica 
 • Recerca de qualitat 
 • Atenció a la importància de realitzar les tasques en el temps previst 
 • Atenció a la higiene i presentació personal 
 • Assimilació de les ordres rebudes 
 • Compliment de les ordres 
 • Utilització de la terminologia tècnica adient 
 • Actitud favorable a treballar sota normes 


En el quadern de seguiment, l'alumnat anotarà les activitats realitzades en l'empresa, el període, els dies i hores, i en farà una valoració. 

L'avaluació serà el resultat de la valoració del professorat que fa el seguiment i la valoració feta per l'empresa. La qualificació final quedarà anotada al quadern de seguiment amb les observacions que convinguin. 

 
 
edu365.cat edu365.cat