Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat
Inici fletxa Batxillerat fletxaTreball de recercafletxaCom es fa un treball de recerca

Com es fa un treball de recerca

COM DESENVOLUPAR EL TREBALL

Per desenvolupar el treball de recerca correctament és necessari aplicar un mètode de treball sistemàtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas, tal com se suggereix en el diagrama següent:

Diagrama

puja

Com escollir el tema


A l'hora d'escollir el tema del treball de recerca has de tenir en compte els factors següents:

 • La relació del tema amb:
  • La modalitat de batxillerat pròpia
  • Els interessos o aficions personals
  • L'entorn immediat: escola, barri, municipi...
 • El nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser l'adequat amb la pròpia capacitat i preparació.
 • L'equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria d'estar limitada a una sola qüestió (qui, què, quan, com, per què).
 • L'enfocament de la recerca com una qüestió a investigar. Cal acotar bé les preguntes que es volen respondre, plantejar-se algun aspecte desconegut sobre el tema del treball i intentar contestar-lo per mitjà de la investigació.
 • Les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-se, es convenient fer una recerca preliminar per garantir la viabilitat del treball.
 • Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...).

A l'hora de fer el treball, pot ser un estímul que algun company o companya, amb interessos o aficions semblants , esculli una altra qüestió sobre el mateix tema.

puja

Plantejament de qüestions relacionades


Un cop decidida quina és la qüestió essencial motiu de la recerca, cal formular una sèrie de preguntes relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procés que es vol investigar. El seu estudi guiarà la recerca principal.

puja

Planificació de la recerca


Per planificar el desenvolupament del treball de recerca és convenient preparar un full de seguiment en el qual s'ha d'indicar:


 • Les tasques (cerca i processament de la informació, síntesi, avaluació i redacció de l'informe) a realitzar en l'ordre en què s'han de fer.
 • La programació de les visites, entrevistes, enquestes... que cal fer.
 • El període de temps estimat per a cada una d'aquestes tasques.
 • La relació de material i aparells necessaris per a desenvolupar les tasques, els permisos que es necessiten per a utilitzar instal·lacions (laboratoris, aula d'informàtica, biblioteca,etc.)

Exemples de fulls de seguiment

puja

Cerca d'informació


Hi ha diverses tècniques de cerca d'informació. Segons el tipus de recerca, se'n utilitza l'una o l'altra o diverses en combinació. Les més habituals són:

 • Observació sociocultural. És la més adequada per estudiar comportaments o esdeveniments de caire social i/o cultural. Per recollir informació s'utilitzen eines com les entrevistes, els qüestionaris, les enquestes o els registres d'observació.
 • Observació artística o arquitectònica d'un disseny o instal·lació. És la tècnica de cerca adequada per analitzar, interpretar i valorar una obra artísitica o arquitectònica, un objecte, una màquina o una instal·lació. És convenient preparar un full de seguiment que reculli els aspectes funcionals, estètics o semiòtics a considerar de l'element en estudi.
 • Cerca bibliogràfica i documental. És la localització d'informació continguda en llibres, revistes, diaris, arxius, documents escrits o amb imatges en diferents suports (convencionals, TIC, MAV...). És una tècnica que s'utilitza en la realització de tots els treball de recerca.
 • Consulta de fonts històriques. Cerca de materials diversos (escrits, visuals u orals) en arxius, biblioteques o a través de persones per obtenir informació sobre fets històrics i sobre les causes que els van produir.
 • Cerca a Internet. És l'exploració de recursos sobre qualsevol tema a través d'Internet a través d'un cercador.
 • Cerca experimental. És la tècnica de recollida d'informació que s'ha de fer servir en la realització d'un treball de tipus experimental. Cal estudiar quines variables intervenen en el procés, quina de les variables és la que t'interessa investigar (variable dependent) i dissenyar un experiment per a controlar la variació i dependència d'aquestes variables.

En tots els casos és important disposar de fonts d'informació diversificades i contrastades i valorar-ne la qualitat i fiabilitat.

puja

Processament de la informació


La informació obtinguda s'ha de processar per generar coneixement.

 • En primer lloc, cal ordenar i classificar la informació per mitjà de fitxes, taules o bases de dades.
 • En segon lloc, cal analitzar, contrastar i interpretar la informació aplicant les tècniques i conceptes propis de cada disciplina.

puja

Síntesi de la investigació


Ha arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte), explicar els resultats tenint en compte els coneixements tèorics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels resultats obtinguts o propostes per continuar la recerca.

puja

Avaluació


A mesura que es desenvolupa la recerca, és convenient anar fent una valoració contínua del treball i dels resultats que es van assolint avaluant la pròpia capacitat d'organització, el del que es disposa per a les diverses fases i activitats, la tria de qüestions i l'elecció de variables, la previsió de materials i instal·lacions que s'utilitzaran, la preparació de materials necessaris, la programació de visites, els problemes per tirar endavant la recerca, la dinàmica de treball i la cooperació amb els companys i companyes, la relació amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, etc. És a dir, cal valorar la marxa del treball per etapes i globalment, allò que s'ha fet i com s'ha fet i que resta per fer.

La preparació i ús de fulls de seguiment o checklists pot ser una bona ajuda.

Els resultats d'aquesta autoavaluació són necessaris per a completar els apartats de conclusions i recomanacions de l'informe o, si és el cas, per a replantejar les estratègies de treball.

puja