Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat
Inici fletxa Batxillerat fletxa Treball de recerca fletxa Com es fa un treball de recerca

Com es fa un treball de recerca

COM PRESENTAR L'INFORME

A l'hora de presentar l'informe s'ha de tenir en compte:

 • la redacció
 • la presentació escrita
 • la presentació oral

inici

Redacció


A l'hora de redactar l'informe i, abans de començar, cal de tenir en compte unes quantes recomanacions generals:

 • En primer lloc i sempre que sigui necessari, consulta el diari en el qual has anotat tots els avenços i incidents produïts durant el procés de recerca. Si es considera necessari es pot afegir glossari al fina del treball.
 • Abans de començar, selecciona i ordena les idees que vols exposar.
 • Durant la redacció procura escriure frases curtes i fàcils d'entendre i utilitzar el vocabulari específic sempre que sigui necessari.

Pel que fa a l'estructura:

 • En primer lloc has de redactar el nucli de l'informe i després la introducció i la conclusió.
 • Els capítols del nucli de l'informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats també numerats segons el format d'esquema numerat.
 • Cal referenciar la bibliografia i altres fonts de documentació seguint les normes de citació acceptades.
  Els elements de la llista de referències s'han d'indicar segons l'exemple:
  AUTOR. Títol. Dades de la publicació
 • Els annexos s'identifiquen amb lletres majúscules: Annex A, annex B...
 • Les notes a peu de pàgina són un recurs que permet complementar o aclarir algun punt del text. S'escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i precedides d'un senyal (asterisc o superíndex) que també s'escriu en el lloc del text on es vol inserir el missatge.
 • L'informe es pot escriure en una plantilla prèviament preparada

puja

Presentació escrita


La presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l'estructura mínima següent:

La portada ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació següent:

 • Títol
 • Autor/a (nom i grup)
 • Tutor/a del treball
 • Data de presentació

A l'índex hi ha la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències i els títols dels annexos) amb el número de la pàgina en la qual apareixen.

En la introducció s'exposen els objectius del treball, la motivació en la selecció del tema, la relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat, i la metodologia emprada. No és tracta d'un capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.

El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs efectuats, les descripcions i les imatges dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.

Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats cadascun amb el seu encapçalament i numerats correctament.

Les descripcions han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del treball sense dificultat. En el text s'inclouen totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.

Els materials complementaris per ampliar la informació però que no són essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules, glossaris) s'inclouen en els annexos.

Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius.

Si s'escau, es poden afegir algunes recomanacions, indicant accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Només apareixen si la seva inclusió està completament justificada.

L'apartat de conclusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.

La llista de referències és una relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, videos, CD-ROM, webs...) en què es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts. En tots els casos cal conèixer la forma de citar adequadament les fonts consultades, respectar els drets d'autoria i fer un ús ètic de la informació obtinguda.

Els annexos s'utilitzen per presentar:

 • Material que no es pot col·locar en el nucli de l'informe a causa de les seves dimensions (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM, DVD, etc.)
 • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball
 • Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència
 • Descripció detallada d'equips o programes emprats

puja

Presentació oral


Per fer una bona presentació oral del treball de recerca, es necessari:

 • Planificar la presentació
  • L' exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No s'ha de fer únicament una lectura de les conclusions. S'ha de procurar, també, que que l'exposició sigui dinàmica i entendora.
  • Cal pensar quins mitjans tècnics pots utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, CD-ROM, DVD, connexió a Internet, etc.)
  • Valorar bé la distribució de la presentació en el temps de què es disposa
  • Preparar un full de seguiment per a la presentació
 • Preparar la presentació
  • L'exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions igual que el cos de l'informe
  • Identificar i organitzar els punts clau
  • Desenvolupar transicions entre els punts clau
  • Escollir els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amena
  • Preparar un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples que es poden utilitzar durant la presentació
  • Preparar informació visual per a il·lustrar els punts clau. Si es disposa dels mitjans necessaris, es pot preparar una presentació per a ordinador
 • Practicar la presentació
  • Memoritza l'estructura i el desenvolupament general de la teva intervenció
  • Assajar en veu alta i comprovar que la durada de la intervenció no sobrepassa el temps de què es disposa
  • Assegurar-se que el material de suport és clar, variat i il·lustratiu
 • Durant la presentació
  • Establir contacte visual
  • Parlar a poc a poc, clar, amb naturalitat i amb un to de veu i audible.
  • Mostrar-se relaxat i convençut de l'interès del treball.
  • Consultar el guió, si s'escau, durant la presentació.
  • Centrar-se en els aspectes fonamentals i exposar la conclusió de forma convincent

puja