edu365.cat
Batxillerat

Recursos en xarxa

Electrotècnia


ELECTRICITAT I MAGNETISME

Electricitat i magnetisme
Introducció a l'estudi de l'Electricitat i el Magnetisme amb applets que reprodueixen els fenòmens i experiències descrits.
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=29

Generador elèctric de funcions
Simulador d'un generador elèctric de funcions que es recullen sobre la pantalla d'un oscil·loscopi.
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=31

Camp elèctric
Simulador que permet crear diversos camps elèctrics, introduir una càrrega elèctrica i observar la trajectòria que descriu.
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=16

Llei de Coulomb
A més de trobar l’explicació teòrica sobre l’electricitat per fregament i la mesura de la càrrega elèctrica, pots realitzar activitats per consolidar els teus coneixements. Pàgina en castellà.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/fuerza/fuerza.htm
#La%20ley%20de%20Coulomb

Camp i potencial elèctric
Aquesta pàgina desenvolupa els conceptes de camp elèctric, energia potencial, treball realitzat pel camp elèctric, etc. Les explicacions i els gràfics t’ajuden a entendre aquests conceptes. Pàgina en castellà.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/campo/campo.htmCOMPONENTS

Resistència i codi de colors
Clica damunt de Resistance Tutorial per tenir una completa informació sobre les resistències elèctriques, les seves associacions i la seva identificació. Navega per aquesta pàgina en anglès on trobaràs excel.lents Interactive Java Tutorials. http://www.micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/resistor

Condensador pla-paral.lel
En aquesta pàgina web trobaràs una completa informació sobre el condensador, la seva agrupació i l’energia d’un condensador carregat. També et proposen un applet per mesurar una tensió desconeguda mitjançant un electròmetre. Pàgina en castellà.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/plano/plano.htm

Semiconductors
En aquesta pàgina web d’electrònica trobaràs interessants continguts i informacions tècniques sobre semiconductors, circuits i montatges. Pàgina en castellà.
http://www.redeya.comCIRCUITS

Circuits equivalents
Després de recordar-te la llei d’Ohm i les lleis de Kirchhoff, et resultarà fàcil aplicar els teoremes de Thévenin i Norton a l’hora de trobar el circuit equivalent d’un circuit elèctric qualsevol. Pàgina en castellà.
http://www.ifent.org/lecciones/CAP05/CAP51.htm

Oscil.loscopi
Baixa’t el programari necessari i converteix el teu PC en un oscil.loscopi. Mesura tensions, períodes i freqüències, diferències de fase, etc. A més trobaràs altres continguts molt interessants com ara la rectificació del corrent altern. Pàgina en català.
http://www.xtec.cat/~jsebast3/projecte/index.htmGENERACIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

Energia fotovoltaica
Es tracta d’una completa pàgina web sobre l’aprofitament de l’enegia solar, les seves aplicacions fotovoltaiques, tipus i dimensionat d’instal.lacions. Pàgina en català.
http://www.xtec.cat/~ptrilla/fotovoltaica/index.htm

Aerogeneradors
Els aerogeneradors converteixen l'energia eòlica en energia elèctrica mitjançant l'ús d'un alternador. T’ofereix links amb més informació. Pàgina en català.
http://www.xtec.cat/~jpujada1/molins/aerogeneradors.htmDISTRIBUCIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

Instal.lacions elèctriques
En aquesta pàgina web tens un interessant tutorial en el que destaca la informació sobre conductors elèctrics i accessoris, projectes d’enllumenat i instal.lacions elèctriques industrials. Pàgina en castellà.
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/instalacelectricas/index.htm

Disseny electrotècnic
El programari d’aquesta pàgina web et permet realitzar projectes d'instal·lacions elèctriques i pneumàtiques. Pàgina en català.
http://www.xtec.cat/~jrosell3/abalio/dis.htmMÀQUINES ELÈCTRIQUES

Generadors i motors
Amb uns gràfics molt entenedors et proposen una breu introducció a la inducció magnètica com a principi fonamental en la construcció de generadors i motors elèctrics de corrent continu i altern. Pàgina en anglès. http://www.micro.magnet.fsu.edu/electromag/electricity/generators/index.html

Transformador
Els transformadors elèctrics s’utilitzen en els circuits per augmentar o disminuir voltatges i corrents alterns. Construeix un transformador modificant el nombre d’espires del primari, del secundari i el voltatge d’entrada. Pàgina en anglès. http://www.micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/

Assaig i arrencada de màquines
En aquesta pàgina web et proposen 10 pràctiques: arrencada i inversió del sentit de gir d’un motor, assaig de motor Shunt, Compound i sèrie en càrrega i en buit, acoplament d’un alternador trifàsic a la xarxa, etc. Disposes d’una introducció teòrica i uns complets esquemes elèctrics. Pàgina en castellà. http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/el_arenal/practica1.htmlAUTOMATITZACIÓ

Sadex
La utilització de l’equip Sadex que es troba a l’Aula de Tecnologia pemet realitzar molts projectes i treballs de recerca: automatització d’un ascensor, habitatge domòtic, robot salva obstacles, etc.
http://www.xtec.cat/~jbusque1/treballprof.html


Si no funciona algun d'aquests enllaços o en trobes d'altres interessants per afegir a la llista comunica-ho a Esteve Juanola


edu365.cat