edu365.catFísica
Física
Vectors

VECTORS
 
Suma de dos vectors
Applet que calcula gràficament la suma de dos vectors. http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=15

Cinemàtica

CINEMÂTICA
 
Moviment rectilini
Applet que simula el MRU i el MRUA d'un mòbil. Permet introduir els valors inicials i construeix els gràfics a - t, v - t, x - t i la trajectòria descrita.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm

Moviment de dos mòbils
Applet que permet introduir els valors inicials i simula el moviment de dos mòbils al temps que construeix els gràfics a - t, v - t i x - t.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/2mobils/appletsol.htm

Moviment rectilini i uniforme i moviment rectilini uniformement accelerat
Pàgina que descriu aquests dos moviments. Inclou fórmules de cada un d’ells. També incorpora gràfics.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/rectilineo/rectilineo.htm

Caiguda lliure
Applet en català. S'introdueixen els valors inicials i el simulador reprodueix la caiguda lliure d'un cos i construeix els gràfics a - t, v - t i x - t.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/caiguda/appletsol.htm

Caiguda dels cossos
Adreça dedicada a la caiguda dels cossos sota la influència de la gravetat. Té un applet incorporat que permet realitzar un gràfic posició-temps fixats els valor inicials de la posició i la velocitat.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/graves/graves.htm

Moviment parabòlic
Applet en català. Simulador que permet variar les condicions inicials i incloure un obstacle.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movparab/appletsol.htm

Moviment parabòlic
Adreça que permet comprovar que el moviment parabòlic és una composició de moviments. Té un applet que permet, mitjançant un tir parabòlic, intentar tocar una ampolla que té un moviment vertical de caiguda lliure. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/parabolico/
composicion/composicion.htm

Moviment parabòlic
Pàgina que descriu el moviment parabòlic que s’origina al llançar un objecte des d’un avió que vola horitzontalment. Incorpora un applet on es tracta de llançar un objecte des un avió per intentar tocar un cotxe en moviment. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/bombardeo/
bombardeo.htm

Moviment parabòlic
Simulador del moviment parabòlic d'una partícula.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=19

Moviment parabòlic
Applet que permet treballar el tir parabòlic. Donades la velocitat inicial i l’angle calcula temps de vol, altura màxima, abast i la component de la velocitat en direcció x.
http://www.thinkquest.org/library/lib/
site_sum_outside.html?tname=10170&url=10170/project/index.html

Xoc entre dues partícules
Simulador que reprodueix simultàniament les trajectòries descrites per una partícula amb moviment parabòlic i un cos en caiguda lliure i localitza els punts d'intersecció.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=32

Moviment circular
Pàgina que descriu el moviment circular, el classifica estudiant els moviments circular uniforme i uniformement accelerat. Inclou fórmules de cada un d’ells. També incorpora gràfics.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/circular.htm

Pla inclinat
Simulador del moviment d'una partícula per un pla inclinat. http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=18

Pènduls i ressorts
Simulador per observar i analitzar el moviment harmònic simple d'un pèndul i una molla.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=22

Superposició de dos moviments harmònics simples
Simulador que reprodueix la superposició de dos moviments harmònics simples en un punt.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=26

Partícula unida a dues molles
Simulador que reprodueix el moviment d'una partícula situada entre dues molles.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=24

Dues partícules i tres molles
Simulador que reprodueix el moviment d'un sistema de dues partícules i tres molles.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=25

Constitució i propietats de la matèria

CONSTITUCIÓ I PROPIETATS DE LA MATÈRIA
 
Constitució de la matèria
Introducció a l'estudi de la constitució (àtoms, ions, molècules, elements, compostos), comportament i propietats (estats físics, densitat) de la matèria. Informació sobre factors de conversió per a canviar d'unitats i notació científica. Informació sobre el càlcul del volum de sòlids amb formes geomètriques regulars i determinació del volum de sòlids de forma irregular.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=34

Massa, volum i densitat de sòlids
Laboratori virtual per determinar la massa i el volum de diversos objectes i comprovar si suren en un líquid de densitat coneguda. Proposat d'activitats relacionades amb l'experiència.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=29

Flotabilitat de sòlids
Simulador per a estudiar la flotabilitat d'un objecte.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=30

Termòmetre de màximes i mínimes
Applet que simula el funcionament d'un termòmetre de temperatures màximes i mínimes. Inclou un test d'autoavaluació.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=16

Dinàmica, treball i energia

DINÀMICA. TREBALL I ENERGIA
 
Lleis de Newton
Adreça on es pot trobar les lleis de Newton. També hi figura la llei de Gravitació Universal.
http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-04_02.htm

Vídeos sobre les lleis de Newton
Vídeos educatius relacionats amb les lleis de Newton. Amb una línia d’alta velocitat millora la qualitat de la imatge.
http://www.acienciasgalilei.com/videos/newton.htm

Pla inclinat
Applet que simula el moviment d'un cos per un pla inclinat.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/plaincl/appletsol.htm

Dos objectes
Applet qen català. Simula el moviment de dos cossos sobre un pla units a través d'una corriola.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/2obj/appletsol.htm

Cos sobre un pla inclinat
Applet que permet l’estudi d’un cos sobre un pla inclinat. Incorpora fregament. Té teoria sobre el tema, i quadern de pràctiques.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/fuerza/forceDiagram_indice.htm

Politges
Applet que simula el moviment de dos cossos units per una corda a través d'una politja. L'un està penjant i l’altre es troba sobre una taula amb fregament. Permet calcular l’acceleració i la tensió de la corda. Pàgina en anglès.
http://library.thinkquest.org/10170/pulley/index.html?tqskip1=1&tqtime=0627

Moment d'un sistema de forces
Simulador que determina el moment resultant d'un sistema de dues forces parale·les respecte a un punt.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=21

Xoc entre dues partícules
Simulador de xocs entre dues partícules.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=20

Xoc elàstic
Simulació d’una col·lisió elàstica frontal. Es pot variar la velocitat i també les masses dels cossos. Pàgina en anglès. Té una barra d’eines on pots accedir a la simulació i a l'estudi teòric del problema.
http://library.thinkquest.org/10170/motion/index.html?tqskip1=1&tqtime=0627

Xoc perfectament inelàstic
Simulació d’una col·lisió frontal perfectament inelàstica. Pàgina en anglès. En els detalls de la simulació (breu descripció) hi ha una cosa equivocada. Pots endevinar quina és.
http://library.thinkquest.org/10170/ball/index.html?tqskip1=1&tqtime=0627

Xocs
Applet que visualitza un xoc frontal. Permet canviar la relació de masses,la velocitat i el coeficient de restitució. L’estudi el fa des del sistema Laboratori i des del Sistema Centre de Masses.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/choques/choques.htm

Treball
Applet que simula una persona que arrossega una caixa mitjançant una corda que forma un cert angle amb l’horitzontal. Hi ha fricció. Des de la barra d’eines es pot accedir a la simulació o a l’estudi teòric del problema. Pàgina en anglès.
http://library.thinkquest.org/10170/pull/index.html?tqskip1=1&tqtime=0627

Conservació de l'energia
Pàgina en anglès amb animacions.
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/energy/u5l2bb.html

Moviment harmònic simple
Pàgina molt completa sobre el moviment harmònic simple. Característiques generals, cinemàtica i dinàmica amb dibuixos, gifs animats i una col·lecció de problemes.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/MAS/MAS_indice.htm

Gravitació

GRAVITACIÓ
 
1a llei de Kepler
Applet on es visualitza la primera llei de Kepler. Descripció matemàtica de l'el.lipse i applet que descriu el moviment d’un satèl·lit i un planeta tenint en compte el centre de masses.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/
gravitacion/kepler1/kepler.laws1_indice.html

2a llei de Kepler
Applet que permet variar l'excentricitat i realitzar una simulació de la llei de les àrees.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/
gravitacion/kepler2/KeplersLaws2_indice.htm

3a llei de Kepler
Animació on es veu el període de diversos planetes i explicació teòrica de la tercera llei.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/
gravitacion/kepler3/kepler3_indice.htm

Llei de la gravitació universal
Pàgina que descriu la llei de gravitació universal, el camp gravitatori i l’energia potencial gravitatòria.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/kepler4/kepler4.html

Llei de Newton de la gravitació universal
Pàgina en anglès. Té problemes resolts i també caixes de qüestions amb resposta.
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/circles/u6l3c.html

La revolució copernicana
Pàgina en català que permet observar a través d'animacions els coneixements que els antics tenien sobre l'Univers, les primeres teories sobre com estava fet i el canvi que va suposar deixar de considerar la Terra el seu centre.
http://www.xtec.cat/~restiu/indexco.html


Moviment ondulatori

MOVIMENT ONDULATORI
 
Ones
Applet que simula la propagació d'una ona i el moviment d'una partícula del medi. BR> http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/ones/appletsol.htm

Interferències
Applet que simula les interferències entre les ones originades per dos focus puntuals
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/interf/appletsol.htm

Curs d'òptica en Java
Elements d'òptica i experimentació virtual amb simulacions d'experiències de propagació d'ones electromagnètiques, interferènciesa, polarització, difracció... BR>http://www.ub.es/javaoptics/index.htm

Moviment ondulatori
Trets generals, classificació, descripció matemàtica de les ones. Fenòmens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències, ones estacionàries, efecte Doppler. Amb animacions i applets sobre generació d’ones transversals i longitudinals, ones harmòniques transversals en una corda, interferències d’ones, etc.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/
Ondasbachillerato/Ondas_bach_indice.htm

Propagació del so
Simulador que reprodueix i permet interpretar la propagació d'una ona sonora a través de l'aire i la formació d'eco.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=50

Ecografies
Simulador que reprodueix i dóna informació sobre la realització d'una ecografia.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=43

Pulsacions
Simulador de generadors de sons de freqüències molt pròximes que permet escoltar l'aparició de pulsacions. Permet identificar la freqüència de dos sons desconeguts.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=44

Efecte Doppler
Simulador per estudiar gràficament l'Efecte Doppler originat per una font en moviment. Permet mesurar la distància entre fronts d'ona.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=45

Superposició d'ones
Simulador amb quatre generadors d'ones. Permet variar la velocitat de propagació i la fase de les ones, la distància entre els focus i observar la superposió de les ones.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=49

Ones estacionàries
Simulador que permet superposar dos moviments ondulatoris per a obtenir la imatge gràfica d'una ona estacionària.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=47

Interferències
Simulador que mostra les interferències originades per les ones emeses per una font fixa i una altra en moviment. Disposa d'un regle per a mesurar distàncies.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=46

Interferències
Applet que permet produir i observar interferències d'ones emeses per dos focus puntuals.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=47

Electricitat i magnetisme

ELECTRICITAT I MAGNETISME
 
Electrostàtica
Applet que permet visualitzar el camp elèctric creat per una càrrega elèctrica, un dipol, un quadripol, uin condensador i una esfera.
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/elect/appletsol.htm

Llei de Coulomb
Fenòmens elèctrics per fregament, llei de Coulomb, electroscopi...
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/fuerza/fuerza.htm

Camp i potencial elèctric
Camp elèctric, energia potencial elèctrica i potencial elèctric.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/campo/campo.htm

Línies de camp i superfícies equipotencials
Camp elèctric creat per dues càrregues puntuals amb un applet que permet dibuixar les línies de camp elèctric i les superfícies equipotencials.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/electrico/cElectrico.html

Moviment de partícules amb càrrega elèctrica
Moviment de partícules en un camp elèctric i en un camp magnètic.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/mov_campo/mov_campo.html

Electricitat i Magnetisme
Introducció a l'estudi de l'Electricitat i el Magnetisme amb applets que reprodueixen els fenòmens i experiències descrits.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=59

Camps elèctrics
Simulador que permet crear diversos camps elèctrics, introduir una càrrega elèctrica i observar la trajectòria que descriu.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=35

Corrent elèctric
Simulació de la Llei d’OHM. Circuit amb resistència exterior i bombeta. Permet ajustar el voltatge d’entrada així com les resistències. Dóna l’amperatge i la potència dissipada, per a cada conjunt de valors.Pàgina en anglès.
http://www.thinkquest.org/library/lib/
site_sum_outside.html?tname=10170&url=10170/elect/index.html

Òptica

ÒPTICA
 
Òptica geomètrica
Pàgina molt completa: reflexió, refracció, miralls, lents, lupa,telescopi, microscopi, aberracions. Té animacions on es pot veure la trajectòria dels raigs al passar per una lent convergent.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/OptGeometrica/

Refracció
Pàgina en anglès on explica el fenomen de la refracció. Té algun exemple resolt.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/OptGeometrica/

Lents convergents
Applet per observar la formació d'imatges en lents primes convergents. Disposa d'una cinta mètrica per a mesurar longituds.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=52

Superposició de llums de color
Applet que permet superposar feixos de llum dels tres colors primaris vermell, verd i blau.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=36

Mescla de pigments
Applet que permet mesclar pigments dels tres colors bàsics.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=37

Refracció i dispersió
Prisma virtual per a observar la refracció d'un raig làser i la dispersió cromàtica de la llum blanca.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=51

Espectre electromagnètic
Pàgina en anglès on es descriu l’espectre electromagnètic.
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/light/u12l2a.html

Física atòmica

FÍSICA ATÒMICA
 
Efecte fotoelèctric
Efecte fotoelèctric, l'explicació deguda a Einstein, aplicacions tecnològiques.... Amb diversos applets i gifs animats.
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/
Ef_Fotoelectrico/EfectoFotoelectrico_indice.htm

Principi de Heisenberg
Pàgina on es decriu el principi d’incertesa de Heisenberg
http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-06_03.htm

Física nuclear

FÍSICA NUCLEAR
 
Efecte fotoelèctric
Pàgina del Consejo de Seguridad Nuclear amb el funcionament d'una central nuclear.
http://www.csn.es/plantillas/frame_nivel1.jsp?id_nodo=1543&&

Ciència nuclear
Pàgina en anglès del Lawrence Berkeley National Labs on es pot trobar de manera resumida els principals apartats de física nuclear: estructura, radiacions, fissió, fusió, antimatèria...
http://www.lbl.gov/abc/Basic.html

Física de partícules
Pàgina en anglès dedicada a la física de partícules.
http://pdg.lbl.gov/atlas/etours_physics/etours_physics01.html  Si no funciona algun d'aquests enllaços o en trobes d'altres interessants per afegir a la llista comunica-ho a Joan Aragonés


edu365.cat