edu365.cat
Batxillerat


LA CALCULADORA WIRIS

La calculadora Wiris del portal educatiu edu365.cat us dóna la possibilitat de treballar i conèixer millor molts dels aspectes de les matemàtiques del batxillerat. El Manual o Guia ràpida us ajudarà a descobrir aquest important recurs. Per als temes d'àlgebra del batxillerat, podeu consultar els apartats Àlgebra i Equacions i sistemes; per a la representació de funcions, seleccioneu Gràfics i, finalment, el capítol d'Anàlisi us permetrà exercitar-vos en tot allò que fa referència a funcions, límits, derivades i integrals.
A la secció Mostra d'activitats del Racó de la Wiris també podeu trobar activitats per a batxillerat fetes amb la Wiris. També podeu consultar les fitxes de treball redactades per donar a conèixer la Wiris.

 

UNITATS DIDÀCTIQUES PREMIADES EN EL CONCURS ORGANITZAT
PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ L'ANY 2002


ESTUDI DELS POLINOMIS

Definició de polinomi. Operacions amb polinomis. Identitats notables. Funcions polinòmiques. Factorització de polinomis. Pràctiques amb ordinador. Nota històrica. Exercicis de reforç.

INTEGRAL DEFINIDA

Càlcul de l'àrea de figures conegudes. Àrea del cercle. Àrea de qualsevol figura. Definició del problema del càlcul integral. Funció àrea, teorema fundamental del càlcul. Regla de Barrow. Exercicis.

PROGRAMACIÓ LINEAL

Introducció. Inequacions. Família de rectes paral·leles en el pla. Teoria general de la programació lineal. Mètode analític de resolució. Mètode gràfic de resolució. Resolució de problemes amb un applet anomenat eina. Estudis posteriors.

ESTADÍSTICA AL BATXILLERAT

Paràmetres estadístics (càlcul de paràmetres estadístics, gràfics estadístics i aplicacions).
Distribucions estadístiques (binomial, normal, exemples i aplicacions).
Regressió lineal (correlació, recta de regressió i aplicacions).

RECTES A L'ESPAI
La recta. Equacions de la recta. Exemples d'equacions de la recta. Recta que passa per dos punts. Exemple de recta que passa per dos punts. Autoavaluació.

MATEMÀTICA COMERCIAL AMB L'EXCEL I EL VISUAL BASIC
Interès compost (dipòsits). Procés d'amortització (préstecs). Valor real. Procés de capitalització (plans de pensió).

MATEMÀTICA FINANCERA

Interès simple. Interès compost. Anualitats de capitalització. Anualitats d'amortització. Taxa anual equivalent. Història. Simulador.


WEBS D'INTERÈS

 

GEOMETRIA LINEAL I QUADRÀTICA TRIDIMENSIONAL
 

Dins els estudis de matemàtiques, la geometria és una de les parts fonamentals. En particular, la geometria tridimensional té una gran importància. Les limitacions que imposen els materials escrits quant a representacions visuals es poden superar amb la utilització de l'ordinador. Amb aquesta idea, trobareu en aquest lloc els conceptes de geometria tridimensional i una eina de representació gràfica per poder elaborar, manipular i treballar aquest camp de la matemàtica.

 

ESTADÍSTICA: CÀTEDRA LLUÍS SANTALÓ (UdG)
Lluís Santaló (Girona 1911 – Buenos Aires 2001) ha estat un dels matemàtics catalans més importants. La Universitat de Girona li ha dedicat una càtedra, com a lloc de recerca i investigació, dirigida pel professor Carles Barceló. A la pàgina web de la càtedra hi trobareu una àmplia i detallada selecció de recursos per treballar l'estadística i la probabilitat en línia. Hi veureu des de llibres de text electrònics fins a interessantíssimes simulacions en Java que us permetran assolir millor els objectius d'aquesta matèria.

HISTÒRIA DE LES MATEMÀTIQUES
  La pàgina Mac Tutor History of Mathematics, de la Universitat de Saint Andrews, a Escòcia, s'ha guanyat una merescuda fama com una de les webs més completes, amenes i entenedores pel que fa a les recerques en el camp de la història de les matemàtiques. Si us interessa el tema, hi podreu passar molt bones estones. Així us desitgem.

GEOMETRIA I TRIGONOMETRIA
Una pàgina anomenada S.O.S. Mathematics us permetrà practicar l'anglès i navegar per descobrir recursos per a l'aprenentatge interactiu de les matemàtiques. En particular, us hem adreçat a les pàgines de trigonometria, però el vostre treball us permetrà ampliar l'abast de la recerca a altres aspectes de la geometria i el càlcul.

L'ENTORN DESCARTES APLICAT A LES MATEMÀTIQUES DEL BATXILLERAT

Descartes és un entorn de treball encarregat pel MECD que permet elaborar aplicacions en Java. Si consulteu l'adreça indicada, podreu veure-les classificades per nivells escolars; cap al final d'aqueta pàgina web trobareu activitats per al batxillerat classificades per cursos i per modalitats.

ASPECTES DE DIVULGACIÓ DE LES MATEMÀTIQUES
La web cut-the-knot "desfés el nus" és una de les pàgines de divulgació matemàtica que té més fama arreu del món (en anglès.)

ACTIVITATS SOBRE VECTORS EN EL PLA
Cinc unitats didàctiques de les quals les dues primeres (vectors definits gràficament i vectors definits utilitzant components) són introductòries, i les tres següents (vectors en forma polar, aplicacions dels vectors i producte escalar) són pròpies del batxillerat.

ELS ELEMENTS D'EUCLIDES

Magnífica pàgina web que recull les traduccions catalana i castellana d'Els Elements d'Euclides, amb uns applets interactius que il·lustren els seus continguts. A més, conté diferents referències relatives a Euclides i la seva obra.

 

Si no funciona algun d'aquests enllaços o en trobes d'altres interessants per afegir a la llista, comunica-ho a infomate@xtec.cat

edu365.cat