barra edu365.cat

Què és un tant per cent? És també una fracció?

Un tant per cent o percentatge és una manera d'expressar la relació que hi ha entre dues quantitats, una de les quals es pren com a referència i s'expressa com a 100 (cent).

Un tant per cent també es pot expressar com una fracció, perquè una de les idees conceptuals de fracció correspon a dividir una unitat en parts (les que indica el denominador) i prendre el nombre de parts indicades pel numerador.

Així, per exemple el 75% d'una quantitat també es pot escriure com 75/100 d'aquesta quantitat (és a dir 3/4 de la quantitat, tres quartes parts). Podràs treballar aquest tema en la MUD del projecte interm@tes:

Imprimeix