Què és una comparació?

Una comparació és posar en relació dues realitats perquè hi trobem una semblança o analogia, per exemple:

      Parla com una granota.

Quan parlem inventem tota classe de comparacions, tot i que en la parla quotidiana n'utilitzem de fixades, les comparacions lexicalitzades, per exemple:

      És prim com un fideu.

Tota comparació té tres elements. Fixa't en l'exemple anterior:

  prim primer terme de la comparació
  fideu segon terme de la comparació
  com nexe que uneix els dos termes

Els nexes que relacionen el primer i segon terme de la comparació són diversos: més ... que, menys ... que, igual ... que, sembla..., igual que, etc.

És més sord que una tàpia
Menja menys que un pardalet

També podeu realitzar altres MUD sobre la comparació:
Més pelat que una rata
imprimeix