Les lleis de la mètrica
  Endarrera Endavant
 
 

Lletra AEscriure poesia en vers és una art que implica conèixer la tècnica i dominar les estructures que la componen. El primer que cal dominar d'un poema és el vers: unitat que té una longitud determinada, estableix una relació de rima amb altres versos i s'agrupa formant estrofes.


El ritme mètric d'un poema es construeix a partir del nombre de síl·labes del vers. En català, cal comptar fins a la darrera vocal tònica. Fixeu-vos com es fa segons l'acabament del vers.

'Les obres de mossen A.V.' Paraula aguda
Es compten totes les síl·labes:
Llei- xant a part l'es - til dels tro - ba - dors  10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Ausiàs March
Paraula plana
Es compta una síl·laba de menys:
el meu dol com un sol a ple mig - di-a 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Josep Romeu
Paraula esdrúixola
Es compten dues síl·labes menys:
Lluny, per ca - mins tre - mo - lo - sos  d'in - fàn-ci-a  10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Narcís Comadira

En el compte sil·làbic, hi intervenen altres fenòmens, com són l'elisió, la sinalefa i el hiat.
No es-pe-ris al-tre do  que el  de tes llà-gri-mes
  elisió  
Fragment de poema, Jordi de Sant Jordi
Joan Maragall

del  fosc i ab-su rd pa-rany de la me-mò-ria
  sinalefa  
Miquel Martí i Pol

¿Qui és a-quell  qui en  a-mor con-tem-ple
  hiat  
Ausiàs March

Els versos llargs, és a dir, aquells que tenen nou o més síl·labes, de vegades tenen una pausa interior, que anomenem cesura. D'aquesta manera, el vers queda dividit en dos hemistiquis.

Tris-te-sa per-fu- ma-da, // ros-si-nyol- de la nit 6 + 6 = 12
1r hemistiqui 2n hemistiqui  
cesura  
Marià Manent

Finalment, els versos es podem classificar en isosil·làbics o anisosil·làbics, segons el nombre de síl·labes, i en versos masculins o femenins, segons l'acabament.

Lletra Z

 
 
Portada   Endarrera
Endavant
 

Paraules d'amor Poesia