La rondalla
 Endarrera Endavant
 
 

En la tradició de la literatura oral s'han conreat diferents tipus de narracions: el conte, la rondalla, la llegenda, etc. Cada gènere té unes característiques formals i temàtiques que el diferencien dels altres.

La rondalla és un relat en què a vegades s'inclouen elements fantàstics; els personatges no tenen cap referent històric determinat; el temps i l'espai són imaginaris o bé llunyans. L'objectiu de la rondalla és entretenir.

La rondalla es caracteritza per utilitzar una estructura fixa, unes fórmules prefixades per obrir i tancar el relat, i un tipus de personatges.

La trama d'una rondalla segueix l'estructura següent:

- La situació inicial en què es presenta la circumstància i qui protagonitza el relat.
- El plantejament d'un conflicte que el personatge principal haurà de resoldre.
- El desenvolupament d'unes accions per resoldre.
- El desenllaç o resolució del conflicte.
- La situació final o retorn a la normalitat, després d'haver-lo resolt.

La narració de la rondalla s'obre i es tanca amb unes fórmules narratives recurrents. Si la rondalla s'explica oralment, aquest recurs serveix per captar l'atenció del públic o bé per indicar que el relat s'ha acabat. Algunes de les fórmules més usuals són:

Els personatges d'una rondalla contribueixen a desenvolupar l'acció. En funció de la finalitat que acompleixen a la trama es poden classificar com s'indica tot seguit:

Protagonistes: personatges principals que han de superar el conflicte o assolir un repte.
Ajudants: personatges que ajuden qui protagonitza el relat a assolir el seu objectiu.
Oponents: personatges que dificulten l'aventura del protagonista.

Els personatges de la rondalla tenen un valor simbòlic: representen en un món imaginari els perills i reptes que l'infant haurà de superar a la vida real. És per això que els personatges principals de les rondalles solen ser infants, fadrins i fadrines, persones innocents o bé prínceps i princeses; en canvi, els oponents són adults o bé personatges que simbolitzen els perills que ha de vèncer el protagonista o la protagonista (ogres, gegants, dracs, bruixes, etc.).


 
 
Portada   Endarrera Endavant
 

La bella i la bèstia Prosa