Objectius
Continguts
Guia
Activitats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació
Glossari
Recursos

 

Guia

Ajuda   Mapa  Principal   La Premsa   La Ràdio

Aquesta guia exposa els passos que se suggereixen en l'estudi d'aquest modul, així com una breu explicació de les activitats d'aprenentatge, les d'avaluació, criteris i metodologia quan s'escau.

Itinerari d'estudi

El primer que cal és la lectura per part de l'alumnat de les diferents parts dels continguts, fent els enllaços proposats. Es proposa que després de la lectura d'un punt es realitzin les activitats proposades per aquell punt. És a dir que s'avanci entrellaçant continguts amb activitats d'aprenentatge. Al final, fer les 3 activitats d'avaluació.

La següent taula mostra la correspondència entre els diferents objectius, continguts i activitats.

OBJECTIUS CONTINGUTS ACT.APRENENT ACT.AVALUACIÓ
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 2
4 4 4 3
5 5 5 3
6 tots totes totes
7 4 4  

 

Activitats d'aprenentage:

Les activitats tenen totes una proposta de solució, més o menys oberta depenent del tipus d'activitat. En aquest mòdul totes les activitats són de resposta tancada exceptuant l'activitat 4 que admet diferents redactats.

- Activitats 1,2,3 i 4, consten d'un exercici cadascun.

- Activitat 5 consta de 3 exercicis.

Activitats d'avaluació:

La matèria avaluable són els continguts i el glossari. Són activitats del mateix estil que les d'aprenentatge. En aquest cas l'aplicatiu remet una puntuació que no queda registrada enlloc.

Els criteris generals de puntuació dels exercicis són els següents:

  1. totes les preguntes, espais en blanc, paraules a escriure en un mateix exercici valen el mateix.

  2. es perd puntuació si es consulten les pistes

  3. es perd puntuació amb les respostes incorrectes.

 

Glossari:

El glossari és un recull de termes específics del tema que es treballa. Preten ser una ajuda per a la comprensió dels continguts. S'adreça bàsicament a l'alumnat.

Recursos:

És un breu llistat de diferents fonts d'informació en diferents formats i presentacions que pot ser d'interés. S'adreça bàsicament al professorat.