Organització

Presentació Organització Ajuda Mapa

Aquesta unitat està estructurada en tres mòduls, un per a cadascun dels mitjans de comunicació triats.

A cada mòdul es repeteix la mateixa organització:

En el marge esquerre hi trobarem l'enllaç als apartats d' objectius del mòdul, continguts, guia pel mestre/a, activitats d'aprenentatge, activitats d'avaluació, glossari i llistat de recursos diversos considerats d'interés.

 

En el cos de la pantalla hi trobem l'índex (en els continguts i en les activitats d'aprenentatge i d'avaluació) o bé directament el redactat de l'apartat.

 

En el marge superior de la pantalla hi trobem l'accés a l'ajuda i al mapa del web, elements específics de suport a la navegació per la unitat, i l'accés als altres dos mòduls.

Si bé el contingut de la majoria dels apartats és específic de cada mòdul. La guia del mestre es força similar en els tres mòduls i l'estructura de les activitats d'aprenentatge i d'avaluació també. S'ha procurat en les activitats d'aprenentatge exercicis de consolidació conceptual dels diferents punts teòrics exposats; activitats d'anàlisi, observació i/o descripció d'aquests elements teòrics en els mitjans a la xarxa i activitats de producció sempre que ha estat possible. D'altra banda les activitats d'avaluació recullen tots els continguts treballats, tenint en consideració també el glossari com la introducció de cada mòdul, en exercicis molt semblants o derivats dels realitzats en les activitats d'aprenentatge.

L'exemplificació dels continguts conceptuals té els dos caràcters: passiva, mitjançant enllaços a planes d'interés, sons,... i també activa mitjançant les activitats de cerca pautada d'informació a la xarxa.