Presentació          Presentació Organització Ajuda Mapa

"Mitjans de Comunicació" és una unitat dissenyada fent ús de l'hipertext per  al procés d'ensenyament-aprenentatge dels materials curriculars del nivell proposat, en català i per a ésser consultada mitjançant la xarxa Internet.

El contingut de la unitat fa referència a alguns aspectes del material curricular de les àrees de llengua catalana, castellana i anglesa,  coneixement del medi natural i social i l'eix transversal de les tecnologies de la informació, del primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria.

"Mitjans de Comunicació" s'organitza a l'entorn dels tres primers grans mitjans de comunicació de masses: la premsa, la ràdio i la televisió. 

L'aproximació interdisciplinar proposa conèixer els  conceptes més bàsics d'aquests mitjans, dels seus productes i dels procediments d'elaboració d'aquests productes informatius tant des del vessant literari com tècnic; alguns elements per a una primera anàlisi dels mateixos; la competència necessària per a l'ús de les TIC en aquest procés, així com una actitud oberta i observadora envers als mitjans.

"Mitjans de Comunicació" preten donar una visió introductòria i general dels tres mitjans des de la seva presència a la xarxa Internet.