ESO Tecnologia edu365.cat


 
Exercicis i problemes 2n cicle Força gravitatòria   ?  
  Autoavaluació
 
1. Tenim un cos de massa 8 kg a la superfície de la Terra. Si el transportem a la Lluna on la g = 1,6 N/kg, la seva massa serà:
  0
  5 kg
  8 kg


2. Una massa A fa una força gravitatòria sobre una massa B. La força que fa la massa B sobre la massa és:
  Més gran
  Igual
  Més petita


3. Dos cossos separats 1 m s'atrauen amb una força gravitatòria F. A quina distància s'han de posar perquè la força d'atracció sigui F / 4?
  2 m
  4 m
  8 m


4. La massa de la Lluna és 1,2% la de la Terra. La força de gravitació que la Lluna fa sobre la Terra és:
  Més gran que la de la Terra sobre la Lluna
  Igual que la de la Terra sobre la Lluna
  Més petita que la de la Terra sobre la Lluna


5. Un objecte té una massa de 9 kg a la superfície de la Terra. El seu pes serà:
  88,2 kg
  88,2 N
  90 N


6. Si col·loquem un cos més enllà de l'atmosfera terrestre, la força d'atracció gravitatòria de la Terra sobre el cos serà:
  Nul·la
  Més petita que a la superfície
  Més gran que a la superfície


7. A la Lluna, on no hi ha atmosfera, deixem caure des de la mateixa altura una esfera de ferro i una ploma. L'esfera arribarà a la superfície de la Lluna:
  Abans que la ploma
  Més tard que la ploma
  Al mateix temps que la ploma


8. Un objecte pesa a la Terra 300 N. La massa de l'objecte a la Lluna on la intensitat de camp gravitatori és 1,6 N/kg serà:
  300 N
  187,5 kg
  30,6 kg


9. La força que es fan dues masses d'1 kg cadascuna separades 100 cm de distància serà:
  6,67 10- 11 N
  6,7 10- 13 N
  6,7 10- 15 N


10. Un cos A té un pes a la Terra de 686 N. Un cos B té un pes a Mart (on g = 3,7 N/kg) de 259 N.
  A té més massa que B
  B té més massa que A
  A i B tenen la mateixa massa