ESO Ciencies de la naturalesa edu365.cat


 
Exercicis i problemes 2n cicle Treball i energia   ?  
  Autoavaluació
 
1. Caminem 2 m aguantant una cartera de massa 2 kg. El treball fet val:
  0
  4 J
  39,2 J

2. La potència d'un motor és de 5 CV. Això equival a una potència en unitats del Sistema Internacional de:
  3.675 kWh
  3.675 kW
  3.675 W

3. Una persona arrosega un objecte per terra fent una força horitzontal constant de 98 N. Si el treball total és de 1176 J, quina distància ha recorregut?
  0
  12 m
  78 m

4. Un cotxe de 1300 kg de massa parteix del repòs i assoleix una velocitat de 22 m/s. El treballa realitzat val:
  14.300 J
  28.600 J
  314.600 J

5. Si doblem la velocitat d'un cos de massa m, la seva energia cinètica és:
  La mateixa
  Dues vegades la que tenia
  Quatre vegades la que tenia

6. Un saltador d'altura,de massa 85 kg, s'eleva fins a 2,20 m. L'energia potencial que ha adquirit és:
  187 J
  1.832,6 J
  1.832.600 J

7. Un cos de massa 8 kg, es troba a una certa alçada. El cos té una energia mecànica de 400 J. Si en la caiguda i degut al fregament es perden 90 J, amb quina velocitat arriba a terra?
  0
  8,8 m/s
  10 m/s

8. Es deixa caure un cos de massa 20 kg des d'una altura de 12 m. L'energia cinètica a 8 m d'altura val:
  784 J
  1.568 J
  2.352 J

9. Un cotxe de 1500 kg va a una velocitat de 50 km/h. Quina serà la seva energia cinètica?
  0
  144.907,5 J
  1.875.000 J

10. Des d'un pla inclinat de 2m d'altura, es deixa anar un cos de massa 1 kg que arriba al final del pla amb una velocitat de 5 m/s. L'energia dissipada val:
  7,1 J
  12,5 J
  19,6 J