ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


 
Exercicis i problemes 1r cicle Unitats de mesura   ?
 
 

Per resoldre els problemes de física i química és necessari la utilització de les unitats de cada magnitud. En principi, s'han d'utilitzar les unitats del Sistema Internacional (SI), però freqüentment se'n fan servir d'altres. Per exemple, quan es parla de la velocitat d'un cotxe, es fa en km/h i no en m/s.
Per passar d'una unitat a una altra és convenient fer servir factors de conversió, ja que són una eina molt útil.


Factors de conversió
Un factor de conversió és un trencat tal que en el denominador es posa la unitat que volem simplificar i en el numerador el valor equivalent en la unitat final o a l'inrevés.

  • Imagina que es vol passar 3 km a metres. En aquest cas, cal posar 1 km en el denominador i 1.000 m en el numerador:


  • Per passar 4 hores a segons:


  • Si es volen passar 7.200 s a hores:


De vegades es necessita més d'un factor de conversió; el resultat és com si els factors de conversió estessin encadenats. Així, per passar de km/h a m/s se n'han d'encadenar dos, un per passar de quilòmetres (km) a metres (m), i l'altre d'hores (h) a segons (s).
UNITATS BÀSIQUES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)
MAGNITUD
NOM DE LA UNITAT
SÍMBOL
Longitud
metre
m
Massa
quilogram
kg
Temps
segon
s
Intensitat del corrent elèctric
ampere
A
Temperatura
kelvin
K
Quantitat de substància
mol
mol
Intensitat lluminosa
candela
cd


UNITATS D'ALTRES MAGNITUDS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)
MAGNITUD
NOM DE LA UNITAT
SÍMBOL
Velocitat
metre per segon
m/s
Acceleració
metre per segon al quadrat
m/s2
Força
newton
N
Treball
joule
J
Potència
watt
W
Energia
joule
J
Calor
joule
J
Pressió
pascal
Pa
Intensitat de camp gravitatori
newton per quilogram
N/kg
Càrrega elèctrica
coulomb
C
Intensitat de camp elèctric
newton per coulomb
N/C
Diferència de potencial
volt
V
resistència
ohmExemple

Un cotxe circula a 90 km/h. Completa els factors de conversió, arrossegant els valors de longitud i temps cap al seu lloc, per canviar aquesta velocitat a m/s.Enunciats   Autoavaluació
Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés