1) Quin tipus de sistema material és una mescla de sofre i arròs?
homogeni
heterogeni
qualitatiu

 

2) Com es diuen els sistemes materials on no es pot observar a simple vista, ni amb una lupa, que estiguin formats per més d'una substància?
heterogenis
quantitatius
homogenis

 

3) Quin sistema utilitzaries per separar una dissolució d'aigua i alcohol?
decantació
destil·lació
filtració

 

4) Quina d'aquestes respostes és un sistema material heterogeni?
dissolució
element
mescla

 

5)

Els sistemes materials homogenis fets per més d'una substància s'anomenen...

dissolucions
elements
compostos

 

6) Els sistemes homogenis fets per un sol tipus de substància s'anomenen...
mescles.
substàncies pures .
dissolucions.

 

7) Quin nom es dóna, en una dissolució de sal en aigua, a la part sòlida (sal)?
solut
dissolvent
concentrat

 

8) Quin nom es dóna a la quantitat de solut dissolta en una determinada quantitat de dissolvent o de dissolució?
saturació
fusió
concentració

 

9) Com es diu la dissolució que a una temperatura determinada ja no pot dissoldre més quantitat de solut?
insoluble
concentrada
saturada

 

10) Una dissolució amb poca quantitat de solut diem que està...
concentrada.
diluïda.
insoluble.