Activitats d'avaluació

Tornar a inici

S'han previst dos processos d'avaluació:


Avaluació continuada durant el procés d'aprenentatge: Descarrega pauta d'observacions Descàrrega de les pautes d'observacions

Ja quedava explicat a la guia del professor que aquest disposarà d'una guia d'observació per anotar les seves puntuacions sobre diferents ítems durant el procés d'aprenentatge. Això donarà una puntuació molt més equilibrada i adaptada a les peculiaritats de cada alumne/a. Malgrat que aquesta guia d'observació continuada pot incloure una llarga llista d'aspectes, jo faig la meva proposta.

(Activant l'enllaç que indica descarregar s'obtindrà el document en format .DOC amb els ítems d'observació i la manera de puntuar, juntament amb observacions i suggeriments. Aquest document serveix de base perquè cadascú modifiqui segons el propi criteri.)

 

Activitats d'avaluació final previstes al paquet del Clic: Descarrega paquet d'activitats Descàrrega del paquet d'activitats

Selecciona l'enllaç per descarregar el paquet d'activitat. Aquest paquet és un arxiu .exe que s'ha de guardar en una carpeta. En activar-lo s'autoinstal·larà com un paquet d'activitats del programa Clic.

Observació: Cal tenir instal·lat aquest programa. En cas contrari, es pot obtenir activant l'enllaç següent, i des de les pàgines de la XTEC descarregar-lo i instal·lar-lo. Una vegada fet això s'ha de procedir a instal·lar el paquet de les activitats.

Descarrega el Clic Descarregar programa des de www.xtc.es

Descripció del paquet:

El paquet consta de 12 activitats de relacionar, escriure respostes, triar opcions i altres d'aquest estil, relacionades amb els continguts presentats a les diferents pàgines i amb les activitats d'aprenentatge proposades portades a terme durant les diferents sessions.

Manera d'actuar:

Quan l'alumne/a comença a fer les activitats i en l'ordre que les va presentant el programa, ja que aquestes estan ordenades. Primerament van passant unes pantalles amb les instruccions que s'han de tenir en compte per evitar errors. L'alumne/a les ha de llegir amb calma i ha d'entendre perfectament el procés. Dono por suposat que els alumnes tenen pràctica suficient amb el programa. En cas contrari convindria que prèviament practiquessin amb les activitats de demostració que ja estan integrades.

IMPORTANT: Abans de començar les activitats s'ha d'accionar l'apartat Començar una nova sessió del menú desplegable a partir de la pestanya Informes, per tal d'assegurar-nos que els resultats finals seran els del mateix alumne/a.

Criteri d'avaluació dels resultats:

Quan l'alumne/a acabi la sessió, consultarem L'informe de la sessió actual, que s'activa igualment des del menú desplegable de la pestanya Informes. De les dades que llegim aquí mirarem la que correspon a la Precisió global, que estaran expressades en %. Només haurem de traduït aquest % a l'escala de 0 a 10 per obtenir la nota. (Per exemple, una precisió global del 89% equival a una puntuació de 8,9.)


 

AVALUACIÓ FINAL: procediment i criteri

Com que tenim dues notes resultants de dos processos diferents, ara decidirem que el resultat del procés d'avaluació continuada representarà el 65% de la nota final, i que les activitats del Clic representaran el 35% restant. Només queda per fer els càlculs matemàtics pertinents.

Considerarem superada l'avaluació final global i assolits els objectius si aquest resultat és de 5 punts o superior (sobre l'escala de 0 a 10 punts).

Nota: A la guia del professor hi ha algunes observacions i comentaris relacionats amb l'avaluació


Puja