Consideracions metodològiques i guia del professor

Tornar a inici

Observacions generals || Consideracions sobre la lectura musical || Sobre el treball amb les polirítmies || Com distribuir els instruments || Comentaris sobre les activitats d'aprenentatge || Comentaris sobre l'avaluació || Altres consideracions

Observacions generals

Les sessions s'han d'estructurar en diverses parts per tal de treballar les dificultats que representen els diferents aspectes interpretatius de les cançons.

A més a més, hem de tenir en compte que els alumnes han d'anar assolint les diferents tècniques instrumentals i de lectura musical i rítmica perquè el seu progrés en aquest sentit sigui l'adequat.

És per això que les sessions s'han de planificar dedicant l'atenció necessària a tots aquests aspectes.

Pujar

Consideracions sobre la lectura musical

A aquest aspecte dedicarem els primers minuts de cada sessió.

Els alumnes faran sobretot lectura rítmica, solfejant sense entonar diferents exercicis. S'ha de procurar que la dificultat d'aquestes lectures sigui una mica més alta de la que després tindran les cançons que es muntaran. Això farà que tinguin més facilitat a l'hora d'interpretar i vagin amb més seguretat.

És molt recomanable també fer una lectura prèvia de les partitures de les cançons que es tocaran abans d'agafar els instruments.

En aquest sentit, l'enllaç sobre llenguatge musical ens condueix a un recull de definicions i conceptes relacionats amb la partitura. L'alumne/a pot consultar aquesta pàgina per aclarir qualsevol dubte d'aquest tipus. Suposem que aquests conceptes ja els té assolits, ja que no és aquest l'objectiu d'aquesta unitat.

Puja

Com distribuir els instruments

Els instruments hauran d'estar distribuïts ordenadament i d'una manera semblant a com estan distribuïts en una orquestra:

  • Primerament els carillons sopranos, seguits dels contralts.
  • Després hi ha els xilòfons.
  • Finalment els metal·lòfons i les timbales, bombo, plats i altres percussions de so indeterminat.
Puja

Comentaris sobre les activitats d'aprenentatge

Les activitats es presenten agrupades en 5 sessions i cada sessió està dividida en diferents exercicis i activitats. L'ordre d'aquestes sessions i aquestes activitats és important. Està pensat en funció del seu grau de dificultat, de manera que és molt recomanable començar sempre per la primera activitat i continuar-les ordenadament. Pel que fa a les sessions, no necessàriament s'han d'acabar tots els exercicis en una de sola. Això pot anar molt en funció dels progressos del grup.

Puja

Sobre el treball amb les polirritmies

És molt convenient a cada sessió fer interpretar als alumnes polirítmies amb instruments de percussió de so indeterminat, fent servir la mà esquerra i la mà dreta de manera que vagin guanyant coordinació motriu i sentit del ritme.

Els instruments de percussió de so indeterminat no representen complicació tècnica, de manera que els alumnes es poden concentrar amb més facilitat en la dificultat dels exercicis.

Per facilitar aquesta pràctica, a cada sessió s'ha previst una sèrie d'exercicis rítmics amb lectura i també amb imitació. Es deixa a criteri del professor, el qual ha de valorar les dificultats dels alumnes i la dedicació més o menys intensa per desenvolupar aquests exercicis.

Puja

Comentaris sobre l'avaluació

L'avaluació dels objectius es farà en funció dels resultats de les activitats d'avaluació previstes i, a més, en funció dels resultats de les pautes d'observació recollides pel professor durant les sessions d'aprenentatge com una mena d'avaluació contínua. Així quedarà més equilibrat el resultat final, ja que les activitats fetes amb el Clic poden estar afectades per la manca de destresa de l'alumne/a en l'ús de l'ordenador. Podem establir com a criteri correcte que a aquest paquet d'activitats li correspongui un 35% de la nota final i a les puntuacions de les pautes d'observació el 65% restant.

Aquesta seria la meva proposta, però això es pot modificar en funció de la dinàmica i les condicions de la classe i variar aquests percentatges en favor d'un procés o altre.

Puja

Altres consideracions

Els alumnes han d'anar canviant de lloc de manera que s'acostumin a tocar tots els instruments.

És important que, en la mesura que es pugui, tots els alumnes estiguin actius. Els que no tinguin instrument per acompanyar poden interpretar la melodia amb la flauta.

També poden marcar la pulsació instruments senzills com, per exemple, les claus o les xinxines... però sempre en un segon pla.

Puja