Descripció i comentaris sobre aquesta unitat

Tornar a inici

Aquesta unitat didàctica està dirigida als alumnes de l'àrea de música del primer cicle d'ESO.

Amb aquesta unitat intentarem aconseguir que els alumnes desenvolupin un mínim de destreses en la interpretació musical amb uns coneixements teòrics i pràctics, tant del llenguatge musical com de la interpretació, prou suficients per arribar a entendre totes les estructures presents.

La unitat presenta una primera pàgina amb enllaços als diferents apartats: tècnica i teoria dels instruments, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, guia de conceptes de llenguatge musical i als aspectes de didàctica i metodologia de tota programació.

En conjunt, podem dir que és una recopilació d'experiències tretes de l'aula de música, concretament de les activitats del crèdit de conjunt instrumental, i que intenten resoldre els problemes inicials de coneixement i domini dels instruments Orff i de l'adquisició de les destreses bàsiques, teòriques i pràctiques, per iniciar-se en aquest camp.

La part més elaborada és la que correspon a les activitats d'aprenentatge i avaluació. Les primeres es poden consultar i portar a terme amb un mínim d'instruments bàsics. Aquests instruments estan explicats a l'apartat de "Classificació instrumental" i s'acompanyen d'imatges. Igualment, les activitats estan graduades quant a dificultat -crec que són molt apropiades per a un nivell d'iniciació- i també hi ha imatges i documents sonors per il·lustrar-les.

Pel que fa a les activitats d'avaluació, els alumnes les han de resoldre a través del Clic, integrades en un paquet construït a partir dels mateixos documents presentats a les activitats d'aprenentatge. A més a més, sobre aquestes activitats es proposen unes pautes d'observació de l'alumnat durant la realització de les activitats d'aprenentatge. Aquest document, on s'estructuren aquestes pautes, està comentat i disponible a través de l'enllaç corresponent de les activitats d'avaluació.

Finalment, i com a complement, es proposen enllaços a altres materials d'Internet per poder ampliar els continguts i les activitats, a criteri lliure tant del professor com de l'alumnat que visiti la pàgina web.

L'apartat dedicat als conceptes teòrics del llenguatge musical està pensat més com una ajuda recurrent en el cas que l'alumne/a tingui dubtes sobre qualsevol aspecte en aquest sentit. En conseqüència, no hi ha cap activitat prevista relacionada amb aquests conceptes.