Programació didàctica dels continguts, objectius i activitats

Tornar a inici

Continguts
Objectius didàctics
Activitats
De conceptes
De procediments
De valors i normes
D'aprenentatge
D'avaluació

-El nom dels instruments

-Classificació dels instruments, segons la manera de produir el so.

-Tècnica bàsica d'interpretació amb els instruments Orff.

-Elements de la partitura

-Observació dels instruments de classe.

-Identificació dels instruments a través de fotografies.

-Observació de les diferències entre els grups d'instruments.

-Audició de les peces musicals proposades.

-Identificació de les diferències tímbriques entre els instruments.

-Observació de la postura corporal correcta.

-Observació del silenci com a condició prèvia a tota activitat musical.

-Observació de la tècnica interpretativa correcta per a cada instrument.

-Identificació de les diferents parts instrumentals en una cançó.

-Valoració del fet musical.

-Cura dels instruments.

-Valoració i respecte de les normes i consignes.

-Valoració del silenci com a condició prèvia a tota activitat.

-Respecte cap als companys.

-Valoració dels resultats de conjunt en la interpretació musical.

-Gaudir de la interpretació instrumental de conjunt.

-Identificar els diferents instruments pel seu nom.

-Relacionar cada instrument amb els del seu grup.

-Diferenciar entre els idiòfons de fusta i de metall.

-Diferenciar entre instruments de so determinat i indeterminat.

-Seleccionar la baqueta apropiada per a cada instrument.

-Interpretar amb moviments flexibles de braços i mans.

-Situar-se correctament davant de l'instrument (ben assegut, esquena recta).

-Tocar l'instrument amb la tècnica adequada.

-Identificar les notes de l'escala pentatònica de do major.

-Pràctica amb baquetes seguint els primers exercicis de la primera sessió.

-Comptar compassos amb cançons de començament anacrusi (Exercici 5).

-Muntatge de conjunt instrumental de "La flor de la cantuta" (última activitat de la Primera sessió).

-Muntatge de la "Cançó a dues veus" tal com indica la partitura presentada.

-Muntatge de la cançó "Samba Lelé" seguint les indicacions de les diferents partitures dels diferents instruments: flauta (melodia), metal·lòfons, xilòfons, baix (metal·lòfon o xilòfon) i percussió.

-Muntatge de la cançó "Quan la nit ja torna".

-Pràctica amb el musicograma per entendre l'estructura d'una cançó.

-Muntatge de la cançó "Marrameu" amb tots els recursos disponibles i les tècniques apreses.

-Avaluació continua a través de pautes d'observació de l'alumnat durant les activitats d'aprenentatge.

-Avaluació final amb la realització de les activitats previstes amb el Clic.

-Avaluación global final: criteri i valoracions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També es pot obtenir aquesta programació en format .doc.