EELECTRÒNICA DIGITAL
   
     
 

Ṃdul 1: Introducció als sistemes digitals

 
 

Ṃdul 2: Àlgebra de Boole

 

Ṃdul 3: Funcions lògiques bàsiques

 
 

Ṃdul 4: Funcions lògiques

 
 

Ṃdul 5: Funcions canòniques

 
 

Ṃdul 6: Simplificació de funcions lògiques

 

Ṃdul 7: Realització de funcions lògiques amb portes NAND i NOR

 
 

Ṃdul 8: Circuits integrats comercials