Mapa del web
   
   

Inici. Aquesta pàgina inicial contÚ el títol de la unitat didàctica, l’àrea curricular, el cicle i un índex d’hipervincles que remet a totes les pàgines web que contÚ.

   
Descripció. Una descripció breu de la unitat.
   
Guia. Guia per al professorat, amb les orientacions didàctiques i l’especificació dels objectius i continguts, presentats de manera que puguin enllaçar amb les activitats d'aprenentatge dels alumnes.
   
Mapa Recull de tots els hipervincles de la pÓgina.
   
Activitats
Índex. ═ndex dels m˛duls de la unitat didÓctica.
   

M˛dul 1: Introducció als sistemes digitals

  Sistemes digitals
  Avantatges dels sistemes digitals
  Conversió entre sistemes digitals i analògics
  Camp d'aplicació de l'electrònica digital
  Senyals binaris
  Representació elèctrica dels estats binaris
  Variables
  Activitats d'avaluació
  Activitats d'ampliació
   

M˛dul 2: Àlgebra de Boole

    Àlgebra de Boole: variables i operacions
    Postulats de l'àlgebra de Boole
    Propietats de l'àlgebra de Boole
    Altres lleis
    Dualitat
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació
   

M˛dul 3: Funcions lògiques bàsiques

    Funció d'àlgebra de Boole
    Funció AND
    Funció OR
    Funció NOT
    Funció NAND
    Funció NOR
    Funció X-OR
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació
   

M˛dul 4: Funcions lògiques

    Obtenció de l'equació lògica a partir de l'esquema electrònic
    Obtenció de l'esquema electrònic a partir de l'equació lògica
    Obtenció de les taules de la veritat a partir de l'esquema elèctric
    Obtenció de la taula de la veritat a partir de l'equació lògica
    Extensió i reducció del nombre d'entrades
    Cronograma (diagrama de temps)
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació
     

M˛dul 5: Funcions canòniques

    Expressió canònica d'una funció lògica
    Funció canònica com a suma de productes
    Obtenció de la funció canònica com a producte de sumes
    Obtenció de la taula de la veritat a partir de la funció canònica
    Funció canònica com a producte de sumes
    Exemple
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació
     

M˛dul 6: Simplificació de funcions lògiques

    Introducció
    Simplificació mitjançant l'aplicació dels postulats de l'àlgebra de Boole
    Simplificació mitjançant l'aplicació dels postulats de l'àlgebra de Boole. Exemples
    Mètode gràfic de Karnaugh
    Com s'omple la taula de Karnaugh
    Procediment del mètode gràfic de Karnaugh
    Exemple
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació
     

M˛dul 7: Realització de funcions lògiques amb portes NAND i NOR

    Realització de funcions lògiques amb portes NAND
    Exemple
    Realització de funcions lògiques amb portes NOR
     Exemple
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació
     

M˛dul 8: Circuits integrats comercials

    Famílies lògiques
    Designació dels CI
    Tecnologia TTL
    CI digitals comercials
    Normes d'utilització dels circuits integrats
    Exemples
    Activitats d'avaluació
    Activitats d'ampliació