Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
Instal·lacions elèctriques d'interior  
     
     
 

S'anomenen instal·lació elèctrica d'interior els circuits elèctrics que formen la instal·lació elèctrica d'un habitatge. A més dels elements utilitzats fins ara, a les instal·lacions s'utilitzen altres elements que faciliten la manipulació i manteniment de la instal·lació.

 
     
 
Objectius
 
 
   • Identificar i analitzar la funció i el comportament de les instal·lacions elèctriques a partir dels esquemes elèctrics.
   • Projectar i construir petites instal·lacions elèctriques, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient.
   • Manipular amb destresa i precisió els instruments i eines que s'utilitzen en les instal·lacions elèctriques, tot aplicant les normes de seguretat adients.
 
  Continguts  
 
   • Fil conductor
   • Presa de terra
   • Altres elements d'una instal·lació
   • Tubs protectors
   • Connexió d'elements
   • Exemples