edu365.cat - ESO - Tecnologia

 
Exercicis i problemes 2n cicle Resistències i circuits bàsics   ?
 
 

Introducció

Una propietat dels materials és la seva resistència elèctrica, és a dir, l'oposició que presenten al pas del corrent elèctric a través d'ells. En els circuits electrònics s'utilitzen components que aprofiten aquesta propietat per aconseguir una determinada caiguda de tensió o limitar la intensitat del corrent en un circuit. Aquests elements s'anomenen de forma general resistències o resistors i n'hi ha de diferents tipus. Una primera classificació està determinada per la seva resposta a la relació entre tensió i intensitat:R representa la resistència elèctrica; la seva unitat és l'ohm ().
V representa la tensió elèctrica aplicada a la resistència; la seva unitat és el volt (V).
I representa la intensitat de corrent; la seva unitat és l'amper (A).

Si aquesta relació és constant, és a dir, en representar-la en una gràfic cartesià V = f(I) el resultat és una línia recta, es diu que el resistor és lineal, i si no ho és, diem que el resistor és no lineal.


De resistors lineals n'hi ha que són de valor fix i d'altres de valor variable entre uns límits. Poden ser de dos terminals, anomenats reòstats o resistors variables, o de tres terminals, anomenats potenciòmetres.

Resistor fix


Reòstat


PotenciòmetreDe resistors no lineals n'hi ha de diferents tipus, però aquí només ens referirem als resistors sensibles a la llum o LDR, de l'anglès Light Dependant Resistor. En aquest cas, la resposta típica V = f (I) és una corba irregular i el seu valor resistiu varia en funció de la il·luminació incident a la seva part sensible. El valor resistiu de l'LDR disminueix en augmentar la il·luminació i augmenta el seu valor en disminuir la intensitat de la llum. Hi ha altres resistors no lineals, com les resistències sensibles a la temperatura i els potenciòmetres logarítmics.

Resistor sensible a la llum LDREl valor d'una resistència pot arribar a ser molt elevat; per aquest motiu, és habitual emprar múltiples per expressar-lo: el quiloohm (k) i el megaohm (M).

1 k = 1.000 = 103
1 M = 1.000.000 = 106

Els resistors transformen l'energia elèctrica que reben en energia calorífica; és l'anomenat efecte Joule. Una resistència en un circuit elèctric s'escalfa i dissipa aquesta energia a l'aire en forma de calor. Si no pot transferir aquesta energia ràpidament a l'aire augmenta la temperatura i es pot cremar. El paràmetre elèctric que permet preveure aquesta situació és la potència màxima que la resistència pot dissipar. De forma general, podem dir que com més potència pot dissipar un resistor més gran és el seu volum.

La potència que un resistor dissiparà en una aplicació es pot calcular amb aquestes expressions:

La potència es mesura en watt (W).

Resistències connectades en sèrie

Un dels circuits elèctrics bàsics és el circuit sèrie. En un circuit sèrie només hi ha una malla o circuit tancat, per tant, només hi ha un camí per al corrent. La caiguda de tensió o tensió a cada resistència és el producte de la intensitat pel valor de la resistència corresponent, i la suma de les caigudes de tensió parcials és igual a la tensió del generador.
El generador entén el circuit com una resistència única; és el que s'anomena resistència total o equivalent. En el cas de resistències en sèrie, el valor de la resistència total és igual a la suma dels valors de les resistències. El valor de la resistència total o equivalent sempre serà més gran que la resistència de valor més alt:

L'exemple s'ha descrit per al cas de tres resistències, però es pot generalitzar a qualsevol nombre.

Resistències connectades en paral·lel

En la connexió en paral·lel, el circuit es tanca des del generador a través de cada una de les resistències connectades, per tant, hi ha tants camins per al corrent com resistències. El corrent que surt del generador és la suma dels corrents individuals de cada un dels resistors. El valor de caiguda de tensió a cada resistència és el mateix per a totes i a més coincideix amb la tensió del generador.

El càlcul del valor de la resistència total és més complicat perquè es dedueix de la inversa (1/x) de la suma de les inverses de cada una de les resistències. El valor de la resistència total sempre serà més petit que la resistència de valor més baix:

Resistències fixes

A l'hora de comprar una resistor, resulta que no està disponible qualsevol valor perquè la indústria electrònica va convenir un conjunt de valors normalitzats als quals s'ha d'adaptar l'usuari. Així, per exemple, no és possible trobar un resistor de 31,5 ; a la sèrie normalitzada hi ha un resistor de 30 i el següent és de 33 , per tant, a la pràctica s'haurà d'escollir un d'aquests dos valors.

El codi de colors

Per indicar el valor de la resistència sobre el cos del resistor, es va optar per fer-ho amb unes franges de color en lloc d'escriure-hi el valor numèric. Això permet muntar el resistor en un circuit en qualsevol posició i sempre se'n pot desxifrar el valor.

Color Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4
Negre 0 0 -  
Marró 1 1 0 ± 1%
Vermell 2 2 00 ± 2%
Taronja 3 3 000  
Groc 4 4 0 000  
Verd 5 5 00 000  
Blau 6 6 000 000  
Violeta 7 7  
Gris 8 8  
Blanc 9 9    
Or     :10 ± 5 %
Plata     :100 ± 10 %


Exemple Groc Violeta Vermell
Or
4
7
00
± 5 %
Valor nominal = 4.700
Tolerància = ± 5 %

Tolerància

En la fabricació d'una resistència no es pot aconseguir sempre el valor exacte, per això s'indica la tolerància o percentatge de variació respecte del valor nominal, de manera que com menor és la tolerància major és l'aproximació al valor nominal. En el cas de l'exemple, el valor real de la resistència està entre els valors següents:

Valor màxim = 4.700 + 4.700 · (5/100) = 4.700 (1 + 0,05) = 4.935
Valor mínim = 4.700 - 4700 · (5/100) = 4.700 (1 - 0,05) = 4.465


Autors: Jordi Regalés i Jaume Riera