edu365.cat
Formació professional

Recursos en xarxaElectricitat i  electrònicaELECTRICITAT
Electricitat i magnetisme
Introducció a l'estudi de l'Electricitat i el Magnetisme amb applets que reprodueixen els fenòmens i experiències descrits.Applet que calcula gràficament la suma de dos vectors. http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=59

Constitució i propietats de la matèria
Introducció a l'estudi de la constitució (àtoms, ions, molècules, elements, compostos), comportament i propietats (estats físics, densitat) de la matèria.
Informació sobre factors de conversió per a canviar d'unitats i notació científica. Informació sobre el càlcul del volum de sòlids amb formes geomètriques regulars i determinació del volum de sòlids de forma irregular.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=34

Lecciones de electricidad y electrónica
En aquesta pàgina web pots trobar un gran nombre de continguts sobre electricitat, electrostàtica, electrodinàmica, circuits equivalents, capacitat, magnetisme, corrent altern i introducció al FET.
http://www.ifent.org/lecciones/lecciones.htm

Instal.lacions elèctriques
Molta informació sobre instal.lacions elèctriques (normativa, fórmules, taules, reglaments i molts altres enllaços).
http://www.mundofree.com/i_zubia/Marcobotones.htm

Simbologia elèctrica
Aquesta pàgina web ofereix informació sobre simbologia elèctrica (per millorar la presentació dels treballs), esquemes elèctrics (tant en vivenda com en automatització), enllaços (autòmates, software especialitzat, energies alternatives, educació-formació), motors elèctrics (principi de funcionamet, tipus i característiques dels motors de corrent altern, parts fonamentals, tipus i característiques de les arrencades de motors elèctrics trifàsics), formulari elèctric i mecànic, etc.
http://galeon.hispavista.com/redirigir.phtml/

Generador elèctric de funcions
Simulador d'un generador elèctric de funcions que es recullen sobre la pantalla d'un oscil·loscopi.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=48

Camp elèctric
Simulador que permet crear diversos camps elèctrics, introduir una càrrega elèctrica i observar la trajectòria que descriu.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=35

ELECTRÒNICA
Fenòmens elèctrics i magnètics
En aquesta pàgina podeu trobar explicacions molt didàctiques, amb uns excel.lents gràfics, sobre un gran nombre de fenòmens elèctrics i magnètics: la llei d'Ohm, en què consisteix la resistència al pas del corrent a nivell atòmic, com funciona un detector de metalls, la constant de temps RC, com treballa un transformador, l'experiment de Faraday sobre la inducció electromagnètica, com es llegeix un CD o com es construeix un transistor. Els constinguts de la web són interactius, de manera que podràs anar canviant els paràmetres i veure com es modifiquen els resultats. Els continguts són en anglès, però en tractar-se d'anglès tècnic i utilitzar molts gràfics, navegar per aquesta web és fàcil i divertit.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html

Funcionament de la unió PN
Pots veure què passa en la unió PN d'un semiconductor segons la tensió de polarització que hi apliquis. Es visualitza en el diagrama de bandes el corrent dels electrons i dels forats, la recombinació, el corrent d'injecció i corrent de leakage. A més pots completar la informació sobre el funcionament de la unió pn i realitzar els assajos que et proposen.
http://jas2.eng.buffalo.edu/applets/education/pn/biasedPN/

Electrònica digital
En aquesta web trobaràs d'una manera ràpida i senzilla molta informació sobre continguts d'electrònica digital: sistemes de numeració i conversió, codis binaris, portes lògiques, simplificació de circuits, circuits integrats TTL i CMOS, circuits aritmètics, Flip-Flops i altres multivibradors, contadors, registres de desplaçament, memòries, conversió analògica/digital, etc.
http://www.cmelectronics.8m.com/cgi-bin/framed/2877/indice.html

Telefonia de tercera generació
Es tracta d'una web que proporciona tota la informació sobre la telefonia de tercera generació (mòbils 3G), basada en el sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Amb velocitats de transmissió superiors als 2Mbit/s es podrà mantenir una videoconferència de qualitat o obrir pàgines d'internet des del mòbil.
http://www.umts-forum.org

Disseny CAD
En aquesta pàgina web disposes gratuïtament d'apunts, cursos, tutorials, ... sobre disseny-CAD i electrònica-robòtica (autòmates programables, intel.ligència artificial, compiladors, radiocomunicacions, sistemes electromecànics, fibra òptica, etc.).
http://moon.inf.uji.es/~cunyat/catala/cbitcat.html

Semiconductors
Aquesta és la pàgina d'un dels principals fabricants de semiconductors. Pots trobar-hi informació tècnica sobre els seus productes, consultar les darreres novetats o seguir els e-seminaris.
http://www.intel.com/

Eines i equips de mesura
En aquesta pàgina trobaràs una àmplia informació tècnica sobre instruments i equips de mesura (multímetres digitals, termòmetres, adquisició de dades, calibradors, osci.loscopis, fonts de senyal, fonts d'alimentació).
http://www.fluke.com/

Equips electrònics i eines de mesura
Inclou notícies sobre les innovacions dels equips electrònics i instruments de mesura, així com les seves característiques tècniques, molts dels quals és habitual trobar-los en els nostres laboratoris (fonts d'alimentació, generadors de funcions, multímetres, oscil.loscopi). Els productes es troben agrupats en famílies: gamma didàctica, instrumentació general, generadors TV, instrumentació per a telecomunicacions.
http://www.promax.es

Components electrònics
A l'hora de dissenyar o interpretar el funcionament d'un circuit electrònic cal disposar de les característiques dels components electrònics. Pots trobar els datasheets per cadascun dels productes, les eines de disseny, informació sobre l'encapsulat, ... A més pots enviar les teves consultes als enginyers del servei d'atenció a l'usuari.
http://www.ti.com

Revista d'electrònica i comunicacions
Interessants articles i notícies sobre control del tractament químic de plaques de circuit imprès, nova generació de e-Servidors ultra compactes per a aplicacions Internet, Sistema GSM/GPRS de 2,5G de gran rendiment, ...
http://www.intercom.es/elecom/edu365.cat
edu365.cat