Material emprat a les presentacions (18 Mb)

En el marc de la normativa europea, i d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament i del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, ha endegat unes actuacions que tenen com a objectiu elaborar materials didàctics que ajudin a desenvolupar la cultura preventiva entre els nens i nenes de Catalunya, així com inculcar-los hàbits i mètodes de treball segurs i sensibilitzar-los davant la defensa de la pròpia salut i la de les persones que els envolten.

La primera actuació es concreta en l’elaboració i difusió de materials didàctics adreçats a l’alumnat d’educació infantil i de primària de Catalunya. Aquesta etapa és molt important per a l’adquisició d’hàbits i de normes de conducta. Posteriorment es concretaran actuacions diverses, adequades a altres etapes educatives.

La societat en què vivim està cada vegada més sensibilitzada envers la seguretat i la salut de les persones. Així, doncs, esperem que aquest material faciliti l’assoliment d’una bona cultura preventiva a casa, a l’escola i al carrer.

 

La cultura preventiva


S’entén per cultura preventiva la interiorització, per part de qualsevol persona, d’un patró de conducta que ha de regir les seves accions i decisions davant una situació potencial de perill. La cultura preventiva passa per saber que la seguretat no és ni una imposició ni una concessió; és un valor que implica l’adquisició d’hàbits i actituds que ens aporten confiança i que han de formar part de la nostra realitat quotidiana.


Això s’ha d’educar. Els nens i nenes d’avui -adults del futur- han de ser formats en aquest sentit per fer un pas endavant en la reducció d’accidents.
Prevenir significa anticipar-se a possibles esdeveniments no esperats i posar en joc els mitjans de què disposem per tal que, finalment, no s’acabin produint.
Aquest aprenentatge ha d’iniciar-se amb casos propers a la realitat dels nens i nenes, situacions comprensibles i perfectament versemblants en el seu entorn habitual. Es tracta d’un procés en el qual hem de tenir en compte diversos factors que tot seguit exposem:

Identificar - Una persona previnguda sap veure on pot haver-hi un perill. Reconèixer situacions de perill no ha de comportar cap bloqueig. El coneixement i la informació donen seguretat i confiança per actuar.

Evitar o resoldre - La identificació d’un determinat perill ha d’anar seguida forçosament de solucions. Cal que tinguem clars els recursos que podem utilitzar en cada cas perquè les respostes siguin segures i gairebé automàtiques.

Un hàbit i una actitud - Cal observar l’entorn i reaccionar d’una manera intuïtiva. És important adquirir la capacitat d’identificar els perills sense haver d’estar permanentment alerta.

No badis! Obre els ulls! La prevenció des de l’escola pretén inculcar hàbits i actituds envers la prevenció dels perills que envolten la vida quotidiana, amb la finalitat de crear una autèntica cultura preventiva en tota la comunitat educativa.

 

Finalitat dels materials


Els materials que presentem han estat elaborats a partir d’una visió molt àmplia del concepte de risc. Aquests documents recullen situacions de perill que es poden produir habitualment a casa, a l’escola i al carrer: caigudes, ús d’instruments punxeguts o tallants, males postures, etc. Hi ha d’altres situacions relacionades amb l’ordre, l’organització, les relacions i altres aspectes, que poden provocar esgotament, avorriment, desànim...

Conviden a actuar

El perill no ens ha de fer por si som capaços de prevenir-lo. L’objectiu és donar a entendre clarament que la prevenció no ha de significar inhibició; ha de comportar acció, precedida de reflexió i acompanyada de les mesures necessàries per a evitar-lo o disminuir-lo.

Un ampli ventall de propostes amb un plantejament lúdic

Les activitats proposades són variades i diverses quant al format. Els elements gràfics i les eines informàtiques hi tenen un paper important. S’ha buscat un equilibri entre treball i diversió que faci entendre la prevenció com una tasca important i necessària però no pas feixuga. Es tracta d’un conjunt d’elements útils al professorat. Les guies que els acompanyen proposen com fer servir les activitats com a complement de la programació curricular.

 

 

 

Del paper al joc telemàtic


Cada cicle de l’educació primària té un conjunt propi que inclou fulls de treball per ser fets a l’aula, jocs de taula, aplicacions multimèdia i jocs interactius accessibles via Internet.

Carpeta amb guies d’activitats. Hi ha una guia per a cada cicle de l’educació primària (inicial, mitjà i superior), que inclou les orientacions i els recursos per a desenvolupar les diferents activitats.

Carpeta amb materials de treball. Conté un conjunt divers de recursos (cartells, joc de taula “Ull viu!”, adhesius…) necessaris per a desenvolupar les propostes de treball. Cada objecte va codificat, de manera que és fàcil d’identificar.

Joc de cartes i de dòmino. Jocs participatius per a identificar perills i preveure’ls.

Vídeos. Conté dues cintes. Una té com a finalitat introduir en els nens i nenes la necessitat de la prevenció; l’altra correspon a un simulacre d’evacuació per tal d’il·lustrar els consells que cal seguir en cas d’emergència.

Jocs telemàtics interactius. Moltes de les activitats estan plantejades per a ser realitzades totalment o parcial des del portal educatiu edu365.cat. Es tracta de més de trenta aplicacions i jocs interactius, alguns agrupats de manera temàtica, com és el cas del joc de “L’acampada” o el de “La prehistòria”.

Conte de les Tres Bessones. Conte adreçat als nens i nenes d’educació infantil, titulat Les Tres Bessones no baden. Les bessones viuen, en companyia dels bombers, una aventura que gira a l’entorn del tema de la seguretat.