PrimÓria - Llengua catalana

Guió de les activitats: Roser Font
Animacions: Tresa Calbó