edu365.cat primària Coneixement del medi natural

La digestió dels aliments

1: Menjar per viure 2: Aliments i nutrients 3: Un tub molt llarg 4: Comença l'atac: esmicolar i empassar 5: Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac 6: Es completa l'atac químic: el duodè 7: Absorció de nutrients: dels aliments a la sang 8: Absorció d'aigua i evacuació de residus

Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac

Un cop recorregut tot l'esòfag (uns 25 cm a la persona adulta) l'aliment esmicolat cau a l'estómac, un sac on hi romandrà unes hores. Les parets de l'estómac segreguen el suc gàstric que converteix l'aliment en farinetes. La segregació de suc gàstric no és contínua, només se'n fabrica quan hi ha aliment a l'estómac. Per tal que l'aliment es barregi bé amb el suc gàstric, l'estómac fa un moviment lent.

Pastament i inici de l'atac químic: l'estómac

Més informació: Tingues cura de l'estómac

avalua't practica glossari imprimeix
Guió: M. Àngels Hernández - Interactius: Moluanda