AVALUACIÓ DE LA UNITAT

Tenint en compte els moments en què es farà l'avaluació podem distingir entre:

- Avaluació inicial
Es farà en començar la unitat de programació i d'acord amb la finalitat (avaluació diagnòstica) s'esbrinaran els coneixements previs dels alumnes sobre el tema. Per dur-la a terme, s'ha dissenyat l'activitat 1 de la unitat en què, mitjançant una enquesta que els discents hauran de contestar per escrit, el docent pot accedir al grau de coneixements que tenen els alumnes sobre l'eix central de la unitat: "La reproducció en els éssers humans". Alhora, pot resultar útil fer l'activitat que es proposa com a complementària a l'activitat 1 a la guia didàctica.

- Avaluació contínua
Es farà al llarg del treball de la unitat i d'acord amb la seva finalitat (avaluació formativa) caldrà que el docent tregui informació sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge que du a terme per acomodar la seva acció formativa a les necessitats dels alumnes que vagi detectant en cada moment. Per dur-la a terme, el docent pot establir mecanismes de control dels exercicis que es proposen als alumnes a cada activitat de la unitat, així com la realització de les activitats complementàries que permetran obtenir una gran varietat d'informació sobre el procés d'E/A que s'està duent a terme. Cal destacar la realització de l'activitat 6 (mapa de conceptes) com a darrera activitat d'avaluació contínua, prèvia a la realització de l'avaluació final.

- Avaluació final
Es farà al final de la unitat i d'acord amb la seva finalitat (avaluació sumativa) caldrà que el docent extregui les conclusions del procés d'E/A que s'ha realitzat. Per dur-la a terme, s'ha dissenyat una activitat específica: un qüestionari que caldrà que els alumnes contestin per escrit i de manera individual. Podeu accedir-hi des d'aquest botó: