DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA

Amb aquesta unitat es pretén treballar sobre dos dels objectius terminals de l'etapa d'educació primària, de l'àrea de coneixement del medi natural, que apareixen al currículum numerats amb els nombres 38 i 39:

  • Enumerar i descriure les parts dels aparells reproductors de l'home i de la dona
  • Descriure el paper de la fecundació, la gestació i el part en l'espècie humana

També, treballa sobre dos dels objectius terminals de làrea de llengua, que apareixen al currículum numerats amb els nombres 5 i 16:

  • Produir missatges orals (conversa, narració, descripció, exposició de temes...) emprant una dicció, entonació i postura corporal adients al registre de llengua utilitzat
  • Utilitzar la lectura com a tècnica per a la recerca d'informació i apreciar-la com a font de plaer. Aprendre a respectar els llibres i a comportar-se correctament en una biblioteca

Tenint en compte que cal donar a la unitat un enfocament interdisciplinar, s'aconsegueix potenciar alhora el treball de certes competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació (a partir d'ara TIC).

La part curricular de la unitat s'especificarà i es concretarà a l'apartat de la guia didàctica.


Aquesta unitat didàctica té com a eix vertebrador la reproducció en els éssers humans, tema que es desenvolupa completament al cicle superior d'educació primària, inclòs dins de l'àrea de coneixement del medi natural però que, per l'interès que genera per part de l'alumnat, hem considerat susceptible de ser treballat més extensament i de manera interdisicplinar.

El material que es presenta amb la unitat consta de 6 activitats d'ensenyament i aprenentatge i una activitat d'avaluació per a l'alumnat. Cada activitat d'E/A es presenta amb un bloc d'informació hipermèdia (hipertext, imatge i so) amb la qual l'alumne/a pot interactuar, accedir-hi parcialment o total, segons la quantitat d'informació que desitgi obtenir en cada moment i de dos exercicis perquè comprovi per si mateix/a si ha interioritzat la informació més rellevant de cada apartat. Per a la realització dels exercicis, l'alumne/a pot accedir al bloc d'informació i cercar el que calgui sense necessitat de tornar a començar l'activitat en cada moment (això s'aconseguiex canviant de pantalla, ja que cada exercici s'obre en una finestra independent).

Per dur a terme un treball complet del tema, caldrà que el/la mestre/a dugui a terme un treball complementari (activitats complementàires) amb el seu grup classe, bé a nivell oral o mitjançant material complementari que es pugui preparar. Per a això, es proposa a la guia didàctica, paral·lelament a les activitats de la unitat, les activitats complementàries prèvies o posteriors amb les seves orientacions didàctiques.


Atenció a la diversitat: Per facilitar l'accés a la informació a aquells/es alumnes amb NEE o a aquells que tenen dificultats en la comprensió escrita, la informació textual apareix amb una icona d'un altaveu al costat . Clicant sobre la icona, es reproduiex en veu el fragment de text que té al costat. Els arxius de veu estan enregistrats en formats comprimits per faciltar la descàrrega en línia.

Requisits tècnics: Per visualitzar correctament el material que es presenta, serà necessari disposar d'un navegador versió 4 o superior (optimitzat per a Internet Explorer) i tenir la pantalla de l'ordinador configurada a 800 x 600 píxels. Per reproduir els arxius de so, caldrà tenir un ordinador amb targeta de so, altaveus i un reproductor multimèdia instal·lat.