Pàgina principal
 

Guia didàctica per al professorat

 

Orientacions didàctiques

La finalitat de crear una unitat didàctica com El bosc mediterrani que integri les tecnologies de la informació i la comunicació respon a la necessitat de disposar de materials adequats per poder fomentar i desenvolupar els processos d’ensenyament-aprenentatge, fonamentalment a través de la xarxa d’Internet i d’altres materials multimèdia.

S’emmarca dins de l'àrea del coneixement del medi natural i del medi social i cultural. La unitat té aspectes a què cal donar un tractament des d’ambdues àrees i té, alhora, un caràcter interdisciplinar. Durant el desenvolupament de la unitat hi ha continguts i activitats que es poden interrelacionar amb d’altres matèries del curriculum de primària. Per tant, aquestes matèries, com les matemàtiques o la plàstica, poden ajudar a interpretar i a dur a terme el procés de desenvolupament de la unitat, tenint, en definitiva, una visió més àmplia i global del tema.

La creació d’unitats didàctiques, amb suport multimèdia i hipertextual, amb continguts específics per a cada nivell o etapa, propiciarà una integració més ràpida de les tecnologies en l’àmbit educatiu. Internet és una bona plataforma per accedir a aquests materials i possibilita l’oportunitat de poder-los compartir. També permet fer intercanvis i fomenta la creació de projectes de col·laboració.

 

Enfocament didàctic i organitzatiu

El curriculum de la Reforma del Sistema Educatiu adopta explícitament un determinat model psicopedagògic: el constructivisme. Com afirma Ignasi Puigdellívol (Programació d'aula i adequació curricular. Barcelona: Graó, Guix, 15, 1992.), "aquest model entén l’aprenentatge com un procés de construcció o de reconstrucció personal de cadascun dels nous aprenentatges, de cada nou contingut. És un procés que ha de realitzar cada individu que aprèn. El paper del professor és cabdal, ja que l’activitat d’autoconstrucció que realitza l’alumne s’inscriu dins una activitat interpersonal. L’alumne aprèn en el context de les relacions amb els seus companys i amb el professorat".

La tasca del professorat a l’aula amb la integració de les TIC anirà canviant, el seu rol serà el de guia i conductor de l’aprenentatge. Es passa d’una situació de transmissió de coneixements a una situació on l’alumne/a, tot interactuant amb el seu medi (mestre, companys, mitjans tecnològics), serà capaç de crear coneixement. Per tant, es prioritzen les estratègies enfront dels continguts.

Les activitats d’aprenentatge estan distribuïdes en apartats que formen la unitat didàctica:

-El clima

-El bosc mediterrani: la vegetació

-El bosc mediterrani: la fauna

-La presència humana al bosc: bon i mal ús del bosc

 

En l’apartat de les activitats d’aprenentatge, s’explicita com cal dur-les a terme quant a organització. En el desenvolupament de la unitat didàctica es proposen diferents tipus d’activitats d’aprenentatge: en grups reduïts (3-4 alumnes) i/o per parelles o bé individuals. També es proposa fer una sortida a un bosc mediterrani per poder observar i identificar, de forma real, els continguts que s’han anat treballant durant la unitat didàctica de forma virtual i de consulta.

La pròpia temàtica de la unitat convida a la reflexió i al constrast d’opinions i també de la metodologia aplicada. La utilització de les TIC fomenta i afavoreix el desenvolupament d'un treball o projecte de forma col·laboradora.

 

Objectius generals de la unitat didàctica

 

1. Descobrir les característiques dels espais naturals pròxims i extrapolar-les a qualsevol altre espai natural similar.

2. Adquirir informació i coneixement sobre uns determinats territoris geogràfics i naturals.

3. Desenvolupar un treball de recerca on l’aplicació d’una metodologia innovadora amb l’ús i la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació ajudin a crear coneixement.

4. Adequar uns objectius, continguts i activitats genèriques, establerts en els llibres de text, i adaptar-los a uns espais reals i pròxims.

5. Educar unes actituds de respecte i de valoració pel medi natural i social.