La matèria i les seves propietats
Els estats físics de la matèria
Els canvis d'estat de la matèria
Substàncies pures, mescles i dissolucions
Elements i compostos
Els canvis químics
Els materials i les seves propietats
Els materials artificials
Matèria i materials