Utillatge de labotarori

La separació dels components d'una mescla, la reacció entre dues substàncies i, en general, qualsevol operació al laboratori requereix l'ús de diversos aparells propis d'aquestes activitats com són els tubs d'assaig, les pipetes, les balances...
Aquesta pàgina conté imatges i descripcions de les caracterísitiques i el funcionament de l'utillatge de laboratori més comú.

Balança

balança electrònica balança monoplat
balança roberval balança de braços iguals
Instrument que permet mesurar la massa d'un cos per comparació amb una altra massa coneguda. Hi ha diversos tipus de balances: de braços iguals, roberval, monoplat, electrònica...


Bec de bunsen

bec de bunsen
Fogó de gas que consisteix en un tub per l'extrem del qual surt la flama. A la base del tub, un anell amb una obertura regula l'entrada d'aire i permet controlar la combustió.


Bombona de gas

Bombona de gas propà que s'utilitza al laboratori com a combustible.


Bureta

bureta bureta
Tub de vidre graduat de dalt a baix. Té una clau de pas que controla el pas de líquid del tub al bec de la bureta. La capacitat total de les buretes ordinàries és de 25 o 50 ml i estan graduades en mil·lilitres i dècimes de mil·lilitre. Es fixa a un suport i s'utilitza en anàlisi volumètrica.


Càpsula de porcellana

càpsula de porcellana
Vas en forma de casquet esfèric de fons pla i amb un petit bec. S'empra, principalment, per a evaporar líquids.


Cèrcol

càpsula de porcellana
Anell amb mànec metàl·lic que serveix de suport per a diferents estris de laboratori, embuts, reixeta, ...


Columna de fraccionament

Columna de fraccionament Columna de fraccionament
Aparell utilitzat en les destil·lacions per separar d'una mescla líquida substàncies de diferent punt d'ebullició.


Comptagotes

Comptagotes
Tub de vidre amb una caputxa de goma en un extrem i acabat, en l'altre, en forma capil·lar. Serveix per afegir gotes de líquid del mateix volum. En alguns casos, el tub de vidre disposa d'una escala graduada.


Cristal·litzador

Cristal·litzador
Recipient de vidre de forma cilíndrica, més ample que alt. S'utilitza en el laboratori per facilitar l'evaporació del líquid en les cristal·litzacions.


Embut

Embut
Estri de vidre que té la forma d'un con buit invertit, amb un tub d'escolament en el vèrtex.


Embut de decantació

Embut de decantació Embuts de decantació
Aparell de vidre en forma de pera invertida amb boca i tap esmerilat a la part superior i a la part inferior, clau que controla el pas del líquid cap al tub d'escolament.
S'utilitza per separar dos líquids immiscibles de diferent densitat; en deixar-los en repòs, se separen en capes i en obrir la clau de pas s'escola el líquid més dens.


Escovilló

Escovilló
Raspall petit amb un mànec llarg, emprat per a netejar l'interior d'un tub o cavitat.


Espàtula

Espàtula
Instrument en forma de pala petita i prima que s'empra al laboratori per manipular reactius sòlids.


Flascó rentador

Flascó rentador
Ampolla de plàstic que s'utilitza normalment per a l'aigua destil·lada. Té un tap travessat per un tub per on es fa sortir l'aigua en forma de rajolí.


Filtre

Embut amb filtre Paper de filtre
Filtres de plecs  
Làmina de paper porós utilitzada en la filtració d'una suspensió. Deixa passar el líquid mentre reté les partícules sòlides.
Es poden preparar dos tipus de filtre: el filtre de plecs i el filtre llis.
A través del filtre de plecs, la filtració és més ràpida, perquè la superfície de filtració és més gran que en el filtre llis. El filtre de plecs s'utilitza quan es vol recollir el líquid.
S'empra el filtre llis quan interessa recollir el producte sòlid.


Gradeta

Gradeta per a pipetes Gradeta per a tubs d'assaig
Estri de laboratori per a col·locar-hi drets els tubs d'assaig i les pipetes.


Matràs aforat

Matràs aforat
Recipient de forma esfèrica, de fons pla i coll llarg i estret amb una osca. Usualment és aforat a 20oC. A aquesta temperatura, la seva capacitat és exactament la indicacada. Se'n fabriquen de 50, 100, 250, 500, 1 000 i 2 000 ml i s'utilitzen sobretot per a preparar solucions.


Matràs de destil·lació

Matràs de destil·lació Matràs de destil·lació
Matràs de fons rodó que al mig del coll té una tubuladura inclinada cap avall, per on s' acobla el refrigerant en efectuar una destil·lació.


Matràs erlenmeyer

Matràs erlenmeyer
Matràs de forma cònica i fons pla. És un recipient molt estable que s'utilitza en moltes tasques experimentals de la química, filtracions, valoracions, etc.


Nou

Nou
Peça metàl·lica amb dues canals perpendiculars que serveix per a abraçar i fixar dos suports.


Paper indicador universal

Paper indicador universal
Paper impregnat d'un indicador àcid-base, habitualment tornasol, que dóna una mesura indicativa del pH d'una solució.


pH-metre

pH-metre
Instrument que permet mesurar el pH d'una dissolució.


Pinces de bureta

Pinces de bureta Pinces de bureta
Pinces metàl·liques per subjectar buretes i que pel mànec, i a través d'una nou, es fixen al suport.


Pipeta

Pipetes
Tub llarg i estret que serveix per transvasar un volum conegut de líquid d'un recipient a un altre. S'omple per succió i es buida deixant vessar el líquid. En cap cas s'ha de bufar a l'interior de la pipeta per acabar-la de buidar i expulsar la gota que queda retinguda a la punta.
Hi ha pipetes aforades amb marca d'aforament a la part superior del tub i pipetes aforades de doble arrasament que tenen dues marques. La capacitat de les pipetes aforades indica el volum de líquid contingut fins a la marca d'aforament o bé entre les dues marques a 20oC. Es fabriquen pipetes de capacitat d'1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 ml.

També hi ha pipetes graduades tot al larg del tub. Són menys precises que les pipetes aforades però permeten abocar diferents volums de líquid. El zero de l'escala és a la part superior del tub perquè la pipeta és un aparell de vessament, s'ha de llegir còmodament el volum que ha estat abocat.


Pipetejador

Pipetejador
Aparell que permet succionar líquid, sense perill, per omplir una pipeta. La succió de líquid es fa amb una sola mà, fent girar un rodet d'aspiració. Per abocar líquid només cal pressionar la palanca situada sobre la superfície lateral de l'aparell.


Placa calefactora

Placa calefactora Escalfador per a matrassos
Planxa elèctrica que s'utilitza en lloc del bec Bunsen, especialment quan s'ha d'escalfar una substància inflamable.
Si s'ha d'escalfar un matràs és millor utilitzar un escalfador per a matrassos, aparell elèctric amb forma i capacitat per a aquests recipients.


Proveta graduada

Provetes graduades
Vas cilíndric amb peu i bec. Graduada de baix a dalt per a llegir amb comoditat el volum de líquid que conté. Es fabriquen provetes de 10, 100, 500 i 1000 ml.


Reactius i productes químics

Reactius i productes químics
Substàncies (elements, compostos o dissolucions) envasats per a ser utilitzats al laboratori. Els fabricants els envasen en flascons, ampolles i pots de vidre, habitualment, de color topaç o de plàstic. Sempre estan convenientment etiquetats.


Refrigerant

Refrigerant Refrigerant
Aparell utilitzat en les destil·lacions per refredar i condensar els vapors procedents del matràs de destil·lació. És un tub de vidre amb dos becs laterals d'entrada i sortida d'aigua que al seu interior té un altre tub per on circula el fluid a refrigerar.


Reixeta

Reixeta Grup de reixetes
Quadrat de tela metàl·lica, al centre del qual hi ha sovint una placa circular d'amiant.
S'utilitza, sostinguda sobre un trespeus o un cèrcol, com a suport de recipients que s'han d'escalfar. Actua com un bany d'aire i evita que la flama del bec toqui directament el recipient.


Suport

Suport
Dispositiu metàl·lic format per una base i una barra fixada a la base que serveixen de suport a diferents recipients i estris de laboratori, pinces, cèrcols...


Termòmetre

Termòmetre
Aparell destinat a la mesura de temperatures.


Trípode

Trípode
Suport metàl·lic de tres peus.


Tub d'assaig

Tubs d'assaig Tub d'assaig
Tub de vidre tancat per un extrem, de fons rodó, de dimensions molt diverses. És molt emprat en el laboratori, sobretot com a recipient i vas de reacció.


Tub de goma

Tub de goma flexible que s'utilitza per a connexions o com a conducte de desguàs. Se'n fabriquen de diversos gruixos i diàmetres.


Vareta de vidre

Varetes de vidre
Cilindre prim de vidre massís utilitzat en moltes tasques de laboratori, per agitar una mescla, per dirigir un raig de líquid i evitar pèrdues per esquitxos,...


Vas de precipitats

Vasos de precipitats
Vas cilíndric de vidre, resistent al foc, proveït de bec i sovint graduat. Té una gran aplicació en les tasques experimentals de la química, per preparar mescles, recollir líquids, etc.


Vidre de rellotge

Vidre de rellotge
Disc còncau de diverses mides. S'utilitza com a tapadora de vasos de precipitats i com a suport de substàncies en pesar-les, transportar-les, assecar-les, etc.


Algunes imatges han estat extretes de JEULIN, catalogue 2001/2002