ESO Cičncies de la naturalesa edu365.cat


 
Exercicis i problemes 1r cicle Cinemŕtica: MRU   ?  
  Enunciats
 
Nivell de dificultat   1
Un avió vola a una velocitat constant de 900 km/h. Expressa la velocitat en m/s. Quina serà la durada del vol en línia recta entre dos ciutats separades 2200 km?


Resolució

Solució
Nivell de dificultat   2
Quin desplaçament fa en 12 s un cotxe que es mou amb una velocitat constant de 80 km/h?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   3
Dibuixa els gràfics velocitat-temps i posició-temps, des de t = 0 fins a t = 10 s, d'un mňbil que es mou d'esquerra a dreta i va a una velocitat constant de 8 m/s, si a l'instant inicial passa pel punt xo= 200 m.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   4
Un mòbil es desplaça amb moviment rectilini uniforme. A l'instant to = 0 la seva posició xo = 700 m. A l'instant t = 20 s es troba a x = 300 m.
a) Calcula la seva velocitat. En quin sentit es desplaça?
b) Quina serà la seva posició per a t = 25 s?


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   5
Un mòbil que té un moviment rectilini uniforme tarda 40 s a desplaçar-se de la posició xo = 200 m fins a la posició x = 600 m.
a) Calcula la seva velocitat. En quin sentit es desplaça?
b) Escriu l'equació de moviment.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   6
Representa els gràfics velocitat-temps i espai-temps, des de to = 0 fins a t = 10 s, d'un mòbil que es mou amb velocitat constant, en línia recta, i de dreta a esquerra, si passa amb una velocitat de 25 m/s per un punt xo = 300 m.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   7 Un mòbil passa per un cert punt A i es dirigeix cap a un altre B situat a 2000 m i torna altre cop a A invertint un temps de 200 s. Calcula:
a) La velocitat mitjana
b) La rapidesa mitjana


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   8
Dos punts A i B estan separats 200 metres. B és a la dreta de A. Un cotxe passa per A i es mou cap a B a una velocitat de 72 km/h. En el mateix instant, passa per B un altre cotxe que es dirigeix cap a A amb una velocitat de 90 km/h. Calcula en quin instant es troben i a quina posició ho fan.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat   9
S'ha confeccionat la taula posició-temps següent per a un móbil que es desplaça en línia recta.

t (s)
0
2
4
6
8
x ( m)
0
12
24
36
48

Quin tipus de moviment té el mňbil? Calcula la seva velocitat i escriu l'equació de moviment.


Resolució

Solució

Nivell de dificultat 10
El gràfic posició-temps corresponent a un ciclista que va a fer un encàrreg és:Digues quin tipus de moviment té en cada un dels trams i calcula la velocitat a cada tram.


Resolució

Solució