Exercicis i problemes

Avaluació

1 Un cos està sobre un pla horitzontal i pesa 400 N. La força normal val:

2 Sobre un cos actua una força de 100 N que li produeix una acceleració de 2 m/s2. La massa del cos és:

3 Una força comunica a un objecte de 5 kg una acceleració de 2 m/s 2. La mateixa força aplicada a un altre objecte de 20 kg li comunicarà una acceleració de:

4 Sobre un cos que està en un pla horitzontal i de pes 490 N, actua una força cap a la dreta de 200 N i, en sentit contrari, una força de fregament de 80 N. La força resultant serà:

5 El cos de la imatge es mou sobre el pla horitzontal amb velocitat constant. Quant val la força de fregament?

6 Sobre un cos que està en un pla horitzontal actua una força cap a la dreta de 7 N, i una força cap a l'esquerra de 7 N. Les forces:

7 El cos de la imatge es mou sobre un pla horitzontal. L'acceleració valdrà:

8 Un muntacàrregues de massa 900 kg puja amb una acceleració d'1 m/s². La força que fa el cable és:

9 Un ascensor de massa 800 kg baixa amb una acceleració d'1 m/s². La força que fa el cable de l'ascensor és:

10 Un globus aerostàtic que pesa 3000 N ascendeix a velocitat constant. L'aire fa sobre el globus una força vertical i cap amunt igual a: