Exercicis i problemes

Enunciats

Nivell de dificultat 1 Sobre un cos que té una massa 40 kg i descansa en un pla horitzontal, actua una força horitzontal i constant de 100 N. Quina acceleració té el cos? Quant valdrà la velocitat als 2 s?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 2 Fem una força de 200 N sobre un cos que descansa en un pla horitzontal. El cos assoleix una acceleració constant de 2 m/s². Quant val la massa del cos? Quin desplaçament ha fet el cos en 10 s?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 3 Un cos que està damunt d'una superfície horitzontal i que inicialment està en repòs, fa 30 m en 20 s. Calcula la força que ha actuat sobre el cos si aquest té una massa de 80 kg.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 4 Un cotxe, de massa 1300 kg, va a 72 km/h i s'atura en 60 m. Calcula la força de frenada, suposada constant, que ha actuat sobre el cotxe.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 5

Un mòbil de 500 kg descriu un moviment com l'indicat al gràfic velocitat-temps següent:

Calcula l'acceleració i la intensitat de la força resultant que actua sobre el mòbil en cada etapa del seu moviment.

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 6 Sobre un cos de 70 kg que es mou sobre un pla horitzontal, actua una força de 200 N. Si la força de fregament cinètica val 60 N, quant valdrà l'acceleració del cos?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 7 Es fa una força de 150 N sobre un cos de 100 kg de massa. Quina velocitat tindrà al cap de 8 s? Si al cap de 10 s d'haver iniciat el moviment deixa d'actuar aquesta força, quin desplaçament farà el cos en els 5 s posteriors?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 8 Un muntacàrregues de massa 1200 kg puja amb una acceleració constant d'1 m/s². Quant val la força que fa el cable?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 9 Un ascensor baixa amb una acceleració constant de 2 m/s². Si la força que fa el cable és de 14.820 N, quant val la massa de l'ascensor?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 10 Tenim un paquet al terra d'un ascensor que baixa amb una acceleració d'1 m/s². Si el paquet té una massa de 200 kg, quant valdrà la força que el terra de l'ascensor fa sobre el paquet?
Resolució
Solució