Exercicis i problemes

Avaluació

1 Un recipient, tancat amb un èmbol, conté 1,2 m3 d'aire a 101.300 Pa. Quina pressió cal exercir, a través de l'èmbol, per reduir el volum a 1 m3, mantenint la temperatura constant?

2 Un gas ocupa l'interior d'un recipient de 5 m3 de capacitat a una temperatura de 293 K i una pressió de 101.300 Pa. Quina serà la pressió a l'interior del recipient si s'eleva la temperatura del gas fins a 323 K?

3 En una xeringa hi ha tancats 10 cm3 d'aire a 20 ºC. S'escalfa l'aire fins a 40 ºC. Quin volum ocuparà l'aire si no s'ha modificat la pressió?

4 S'han mesurat 2,5 m3 d'heli a 150 oC i 150.000 Pa. Calcula el volum que ocuparà aquest gas en c.n.

5 S'han mesurat 5 dm3 d'oxigen en condicions normals. Quin volum ocuparà la mateixa massa de gas a 353 K i 50 000 Pa?

6 Quina pressió tindrà un gas que inicialment tenia un volum de 0,2 dm3 a una pressió de 8,5·105 Pa i una temperatura de 0 ºC, si hi disminuïm el volum a 100 cm3 i la temperatura a - 30 ºC.

7 Quin volum ocuparà un gas que inicialment tenia un volum de 10 L a una pressió de 1,2 atm i una temperatura de 25 ºC, si s'augmenta la pressió a 150.000 Pa i la temperatura a 50 ºC.

8 Un recipient és capaç de resistir, com a màxim, una pressió de 8,6·105 Pa. S'omple d'oxigen a 0 ºC i 3 atm, i es tanca. Calcula la pressió final si el gas s'escalfa fins a 250 ºC. Resistiran les parets del recipient?

9 Un determinat volum d'heli es troba a condicions normals (cn). A quina temperatura s'haurà de sotmetre aquest gas perquè es dupliqui el seu volum, mantenint la pressió constant?

10 Un gas ocupa un volum de 10 dm3 a certa temperatura de i a una certa pressió. Quin volum ocuparà si es duplica la temperatura i, alhora, es disminueix la pressió a la meitat?