Exercicis i problemes

Enunciats

Nivell de dificultat 1 Una certa quantitat d'oxigen ocupa un volum de 2 m3 a la pressió de 100.000 Pa. Quina serà la pressió necessària per reduir el volum a 0,8 m3 sense variar la temperatura?

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 2 Un recipient conté nitrogen a una pressió d'1 atm i a la temperatura de 25 ºC. Calcula la pressió a l'interior del recipient quan el gas s'escalfa fins a 80 ºC.

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 3 Un dipòsit proveit d'un èmbol, conté una certa massa de gas. A 15 ºC, el gas ocupa un volum de 2,5 m3. Si és manté la pressió constant, a quina temperatura ocuparà un volum de 6,5 m3?

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 4 Una massa d'aire ocupa un volum de 25 m3 a 30 ºC i fa una pressió de 150.000 Pa. Calcula la temperatura a què haurà d'arribar per tal que el seu volum sigui 40 m3 i exerceixi una pressió de 200.000 Pa.

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 5 La taula següent conté informació sobre l'estat inicial i final d'un gas. Fes els càlculs necessaris per completar-la. Dóna el resultat en unitats del SI.

Estat inicial Estat final
P = 1,2 atm P = ?
V = 75 dm3 V = 100 dm3
T = 300 ºC T = 400 ºC

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 6 Una massa d'hidrogen ocupa un volum de 200 dm3 a una pressió de 80.000 Pa i a una temperatura de 20 ºC. Calcula quin volum ocuparà el gas si s'augmenta la pressió fins a 1,6 atm i la temperatura fins a 50 ºC. Dóna el resultat en unitats del SI.

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 7 S'han mesurat 7 m3 d'oxigen en condicions normals. Quin volum ocuparà la mateixa massa de gas a 300 K i 120.000 Pa?

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 8 La Maria va comprar a l'Alba un globus que contenia 300 cm3 d'heli a 25 ºC i pressió d'1 atm. Però el globus es va escapar de las mans de l'Alba i va començar a pujar per l'aire. Quan va assolir una altura de 500 m el seu volum s'havia reduït un 5% i la seva temperatura havia baixat fins a 3 ºC. Quin era en aquell moment la pressió dins el globus?

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 9 A quina temperatura s'ha d'escalfar una massa d'heli de 2 m3 de volum, que es troba a -20 ºC, perquè el seu volum augmenti un 50 % si la pressió roman constant?

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 10 Els pneumàtics d'un automòbil han de tenir una pressió de 2,2 atm a una temperatura de 2 ºC. Quan el cotxe circula, els pneumàtics s'escalfen per fregament amb el terra i poden augmentar el seu volum fins a un 2%. Sabent que la pressió màxima que poden assolir aquest pneumàtics sense que disminueixi la seva seguretat és de 300.000 Pa, calcula quina temperatura màxima poden arribar a tenir.

Resolució
Solució