Exercicis i problemes

Exercicis i problemes
2on cicle
Quantitat de substància: el mol
?

Quantitat de substància: el mol

En qualsevol quantitat de substància hi ha un nombre enormement gran d'àtoms, ions o molècules.

Per simplificar els càlculs, els químics han adoptat una unitat més gran que l'àtom, l'ió o la molècula. Aquesta unitat és el mol i permet comparar quantitats de diferents elements o compostos de forma molt senzilla.

Un mol és la quantitat de substància que conté 6,022·1023 partícules (àtoms, ions o molècules). Aquest nombre (6,022·1023) és el nombre d'Avogadro i es representa per NAV.

La massa en grams d'un mol d'una substància és numèricament igual a la massa atòmica o molecular d'aquesta substància. Així, per exemple:

  • L'aigua té una massa molecular 18. Un mol d'aigua té una massa de 18 grams d'aigua i conté 6,022·1023 molècules d'aigua.
  • L'heli té una massa atòmica 4. Un mol d'heli té una massa de 4 grams i conté 6.023·1023 àtoms d'heli.

Per fer els exercicis d'aquesta unitat es necessita la massa atòmica dels elements.

Exemple

Un vas conté 225 g d'aigua. Quants mols i quantes molècules d'aigua t'empassaràs si te'l veus?

Masses atòmiques: H = 1; O = 16

NAV = 6,022 · 1023 mol-1Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés