Exercicis i problemes

Exercicis i problemes
1er cicle
Unitats de mesura
?

Per resoldre els problemes de física i química és necessari la utilització de les unitats de cada magnitud. En principi, s'han d'utilitzar les unitats del Sistema Internacional (SI), però freqüentment se'n fan servir d'altres. Per exemple, quan es parla de la velocitat d'un cotxe, es fa en km/h i no en m/s.

Per passar d'una unitat a una altra és convenient fer servir factors de conversió, ja que són una eina molt útil.Factors de conversió

Un factor de conversió és un trencat tal que en el denominador es posa la unitat que volem simplificar i en el numerador el valor equivalent en la unitat final o a l'inrevés.

  • Imagina que es vol passar 3 km a metres. En aquest cas, cal posar 1 km en el denominador i 1.000 m en el numerador:

  • Per passar 4 hores a segons:

  • Si es volen passar 7.200 s a hores:

De vegades es necessita més d'un factor de conversió; el resultat és com si els factors de conversió estessin encadenats. Així, per passar de km/h a m/s se n'han d'encadenar dos, un per passar de quilòmetres (km) a metres (m), i l'altre d'hores (h) a segons (s).UNITATS BÀSIQUES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)
MAGNITUD NOM DE LA UNITAT SÍMBOL
Longitud metre m
Massa quilogram kg
Temps segon s
Intensitat del corrent elèctric ampere A
Temperatura kelvin K
Quantitat de substància mol mol
Intensitat lluminosa candela cd


UNITATS D'ALtrES MAGNITUDS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)
MAGNITUD NOM DE LA UNITAT SÍMBOL
Velocitat metre per segon m/s
Acceleració metre per segon al quadrat m/s2
Força newton N
Treball joule J
Potència watt W
Energia joule J
Calor joule J
Pressió pascal Pa
Intensitat de camp gravitatori newton per quilogram N/kg
Càrrega elèctrica coulomb C
Intensitat de camp elèctric newton per coulomb N/C
Diferència de potencial volt V
resistència ohm


Exemple

Un cotxe circula a 90 km/h. Completa els factors de conversió, arrossegant els valors de longitud i temps cap al seu lloc, per canviar aquesta velocitat a m/s.Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés