GLOPS

DESPRÉS DE LLEGIR L'ARTICLE, DIGUES SI SÓN CERTES O FALSES LES SEGÜENTS FRASES.
C        F
L'article està escrit per una noia a qui no agraden els videojocs.
Molta gent pensa que les noies que juguen tenen un nivell molt baix.
Hi ha gent que opina que jugar a videojocs és un signe poc femení.
L'autora de l'article opina que el nombre de noies que juguen és minoritari.
L'autora reclama que es dissenyin jocs pensant especialment en les noies.
L'autora és bastant pessimista pel que fa al futur dels videojocs per a noies.pacman