GLOPS

DESPRÉS DE LLEGIR ELS APARTATA DE LA LLEI, DIGUES SI SÓN CERTES O FALSES LES SEGÜENTS FRASES.
C        F
Ningú no pot obligar els ciutadans a vacunar els animals, tot i que sí que és recomanable.
Un animal està censat al Registre general si porta un xip homologat.
Si un animal es perd, s'ha de comunicar la seva desaparició abans de quinze dies.
L'Ajuntament és el responsable de dur el cens d'animals de companyia.
Els gossos, gats i fures només es poden identificar mitjançant el xip.
Un ajuntament pot confiscar un animal si creu que ha patit maltractaments.imatge