Descripció de la unitat didàctica
 

La unitat didàctica Instal·lacions elèctriques és una introducció a les instal·lacions elèctriques d'interior als habitatges. 

Aquesta unitat didàctica introdueix els fonaments del circuit elèctric com a eina per a l'estudi de les instal·lacions elèctriques. S'estudien amb detall els principals elements que diferencien el circuit elèctric convencional de la instal·lació elèctrica.

A partir de l'estudi dels principals elements de comandament, s'analitza el comportament de la instal·lació. 

En  l'estudi dels esquemes elèctrics i de la simbologia normalitzada s'analitzen les tècniques bàsiques de representació que permeten representar una instal·lació. 

A l'últim mòdul s'introdueixen les característiques del quadre de distribució i dels elements que el formen.  

Cadascun dels mòduls de la unitat es complementa amb exemples, qüestionaris i activitats pràctiques que l'alumnat pot fer directament a l'ordinador. També es proposen activitats pràctiques que es poden desenvolupar a l'aula.