Mapa del web
   
   

Inici. Aquesta pàgina inicial conté el títol de la unitat didàctica, l’àrea curricular, el cicle i un índex d’hipervincles que remet a totes les pàgines web que conté.

   
Descripció. Una descripció breu de la unitat.
   
Guia. Guia per al professorat, amb les orientacions didàctiques i l’especificació dels objectius i continguts, presentats de manera que puguin enllaçar amb les activitats d'aprenentatge dels alumnes.
   
Mapa. Recull de tots els hipervincles de la pàgina.
   
 
Activitats
Índex. Índex dels mòduls de la unitat didàctica.
   

Mòdul 1: El circuit elèctric

  Concepte de circuit elèctric
  Les piles
  Altres elements d'un circuit elèctric
  L'interruptor
  El fusible
  Altres elements de comandament
  Connexió de bombetes
  Activitats d'avaluació
 
   

Mòdul 2: Dispositius bàsics de comandament

    Interruptors
    Polsadors
    Commutador
    Commutador d'encreuament
    Selector
El regulador de llum
Presa de corrent
  Activitats d'avaluació
   

Mòdul 3: Esquemes elèctrics

    Esquema unifilar
    Esquema multifilar
    Esquema funcional
    Esquema unifilar
    Exemples
    Activitats d'avaluació
   

Mòdul 4: Instal·lacions elèctriques d'interior

   
Fil conductor
    Presa de terra
    Altres elements d'una instal·lació
    Tubs protectors
    Connexió d'elements
    Exemples
    Activitats d'avaluació
 
     

Mòdul 5: Funcions canòniques

    Quadre de distribució  
    Interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA)
    Interruptor de control de potència (ICP)
    Interruptor diferencial (ID)
    Petits interruptors automàtics (PIA)
    Exemple d'instal·lació elèctrica típica d'un habitatge
Risc de contacte elèctric
    Activitats d'avaluació