Aventura't amb l'ortografia

Continguts nivell de dificultat 1
Nivell de dificultat 2   
|   Nivell de dificultat 3

 

Unitat

Paquets d'activitats

Continguts

La B i la V

-ava
-br -bl
Vocabulari

Terminacions verbals en -ava
Grups -br i -bl
Vocabulari bàsic d'ortografia arbitrària

Escric majúscules

Noms propis
El punt

Majúscules en noms propis (persones i llocs)
Majúscules a inici de text i després de punt

Separem síl·labes

Síl·labes
Dígraf

Separació de síl·labes en paraules sense dígraf, diftongs o hiats
Identificació dels dígrafs: ll, qu, gu, tg, tj
Escriptura de paraules que continguin els dígrafs citats

Amb apòstrof o sense?

Apòstrof

L'apòstrof en els articles davant de paraules que comencin per vocal

El punt i la coma

Puntuació 1
Puntuació 2

Identificació dels signes de puntuació: el i la coma
Escriptura del punt a final de frase
Introducció de la coma en enumeracions
Identificació dels signes d'interrogació i d'exclamació
Distinció i puntuació de frases interrogatives i exclamatives

Alerta amb els plurals

Plurals

Escriptura de plurals acabats en -es, -os, -s, -ns (sense canvis en l’arrel)

La R i la RR

r / rr

Distinció dels sons de les erres
Associació dels sons les erres amb les grafies r i rr
Escriptura de la r entre vocals
Escriptura de la rr entre vocals
Escriptura de la r a inici de paraula

La G i la J

g/j 1
g
/j 2

Escriptura de les grafies g/gu davant vocal
Escriptura de les grafies g/j davant vocal
Fixació de mots bàsics

Aquests nombres...

Nombres

Escriptura de nombres cardinals fins el 100
Dos/dues
Escriptura de nombres ordinals de 1r fins al 6è

D'aquí i d'allà

D'aquí i d'allà

Forma verbal hi ha / hi havia
Escriptura mots amb ca, co, cu, que, qui
Escriptura mots amb ce, ci, ça, ço, çu
Fixació de mots amb ll / i

Imprimeix