Aventura't amb l'ortografia

Continguts nivell de dificultat 2
Nivell de dificultat 1   
|   Nivell de dificultat 3

 

Unitat

Paquets d'activitats

Continguts

La B i la V

b/v
br
, bl, mb, nv
u/v, p/b
haver...

Acabament del pretèrit imperfet de la 1a conjugació
Grups –br i –bl ; -mb i -nv
Alternança u/v i p/b
Vocabulari bàsic d'ortografia arbitrària
Verb haver i pretèrits perifràstics

Escric majúscules

Noms propis
El punt

Majúscules en noms propis (persones i llocs)
Majúscules a inici de text i després de punt

Síl·labes i accents

Síl·labes
Accents 1
Accents 2

Identificació de les síl·labes d’una paraula
Reconeixement de dígrafs i diftongs
Separació sil·làbica amb dígrafs i diftongs decreixents
Identificació de la síl·laba tònica
Identificació d’accents (oberts/tancats)
Els diacrítics
Classificació de mots: aguts, plans i esdrúixols

Apòstrof i contraccions

Apòstrof
Contaccions

Apòstrof en els articles davant de paraules que comencin per vocal o h
Apòstrof en la preposició de
Escriptura de les contraccions pel, del i al

No et deixis ni un punt!

Puntuació 1
Puntuació 2

La puntuació i l’entonació
Ús dels signes d’interrogació i d’exclamació
Ús dels signes: el punt, el guió i la coma
Aplicació de: punt i seguit a final de frase, punt i a part, els guions en el diàleg directe i la coma en enumeracions

Alerta amb els plurals

Plurals 1
Plurals 2

Escriptura de plurals acabats en -es, -os, -s, -ns (sense canvis a l’arrel)
Plurals amb canvis ortogràfics
Plurals de formes plurals

La R

r / rr
-r
final

Escriptura de la r forta a l'inici i a l’interior de paraula
Escriptura de la r suau a l’interior de mot
Identificació de la -r muda a final de paraula, en infinitius i alguns sufixos

La G, la J i la X

g/j
g
/gu
x/ix

Escriptura de les grafies g/j/gu/ davant vocal
Escriptura de grafies x/ix
Alternança g/j, g/gu, tg/tj i g/j/ en els plurals
Paraules que contenen els grups tg/tj
Fixació de mots bàsics

La C i la Q

c/q

Escriptura de les grafies c/q/ per representar el so [k]

La S, la SS, la Z, la C i la Ç

Essa 1
Essa 2
Essa 3

Reconeixement dels sons sord i sonor
Escriptura del so sonor: s entre vocal / z inici paraula
Escriptura del so sord: s inici de mot i després de consonant, ss intervocàlica, ç davant a, o, u / c davant e, i
Fixació de mots bàsics

Imprimeix