Aventura't amb l'ortografia

Continguts nivell de dificultat 3
Nivell de dificultat 1   
|   Nivell de dificultat 2

 

Unitat

Paquets d'activitats

Continguts

La B i la V

Pretèrits
b
/v , p/b
mb
/nv
Vocabulari

Desinències del pretèrit imperfet i perifràstic
Alternança de les grafies u/v i p/b
Vocabulari bàsic d'ortografia arbitrària
Homòfons diversos

     

Hi posem accent

Sil·labes
Accents 1
Accents 2
Accents 3

Separació síl·labes en paraules que continguin dígrafs, diftongs i hiats
Reconeixement accents oberts i tancats
Classificació i accentuació de mots en aguts, plans i esdrúixols

     

Apòstrof i contraccions

Apòstrof
Contraccions

Apòstrof de l’article
Apòstrof en l’article la davant i, u àtones
Escriptura de les contraccions pel, del , al davant de consonant i de vocal o h

     

D'aquí i d'allà

D'aquí i d'allà

Numeració: cardinals, ordinals, fraccionaris i decimals
Homòfons: conte/compte/comte; aleshores/a les hores; tampoc/tan poc; a punt/apunt
Majúscules i minúscules

     

No et deixis ni un punt!

Puntuació 1
Puntuació 2
Puntuació 3

La puntuació i l’entonació
Ús dels signes: el punt, el punt i seguit, el punt i a part, la coma i el punt i coma
Ús de la coma en enumeracions, aclariments, supressió de subjectes, etc.
Modalitat de frases i els seus signes de puntuació.
Ús de guions en el diàleg directe i en frases inserides.
Ús dels dos punts en enumeracions, diàlegs i aclariments

     

La vocal neutra

Vocal neutra 1
Vocal neutra 2
Vocal neutra 3
Vocal neutra 4

Terminacions de noms en masculins -e i femenins -a.
Excepcions. Plurals
Adjectius d’una i de dues terminacions
Terminacions verbals. Excepcions
Escriptura de la vocal neutra a l’interior de mot

     

La O i la U

La o àtona 1
La o àtona 2

Escriptura de la o àtona en plurals i en la primera persona del present d’indicatiu
Identificació de la posició de la o àtona
Escriptura de o, u àtones per associació amb la vocal tònica de paraules de la mateixa família
Vocabulari bàsic d’ortografia arbitrària

     

La G, la J i la X

g/j
g
/gu/güi
x/ix

Escriptura de les grafies g/j/gu/ davant vocal. Els plurals
Escriptura de grafies g/j davant vocal
Alternança g/j i tg/tj en els plurals
Excepcions -ject-, -jecc- i d’altres
Fixació de mots amb la grafia x i els dígrafs ix, tx
Acabaments en -ig.
Fixació de mots bàsics

     

La C i la Q

c/q

Escriptura de les grafies c/q/ per representar el so [k]
Alternances de gènere, nombre, derivats i formes verbals
Escriptura de la -c al final de paraula

     

La S, la SS,
la Z, la C i la Ç

Essa 1
Essa 2
Essa 3

Escriptura del so sonor [z]
Escriptura del so sord [s]
Memorització de l'escriptura de paraules amb s/ss/z/c/ç
Fixació de vocabulari bàsic c/s inici de mot

Imprimeix